Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Back

​Program Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov (MSP)

​Program Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov (MSP)

15.1.2020 | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je  programom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska s najväčšou alokáciou vrátane štátneho príspevku vo výške 23,53 mil. EUR, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Hlavným cieľom programu je zvýšenie tvorby hodnôt a udržateľného rastu v slovenskom podnikateľskom sektore, predovšetkým malých a stredných podnikov. Hlavnými oblasťami podpory sú Zelené inovácie v priemysle, Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní a Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých. Tri výzvy budú zamerané na podporu start-upov v rozvoji podnikania, investovania do technológií, strojov a zariadenia, podporu podnikov v oblasti výskumu a vývoja, aplikácií a komercionalizácií zelených technológií, riešení procesov, produktov, služieb a zozeleňovaní ich podnikateľskej činnosti. Dve výzvy budú zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami stredného a vyššieho vzdelávania, MSP a podnikateľskými subjektami a podpory medzinárodnej mobility študentov, univerzitných učiteľov a podnikateľov v MSP a veľkých podnikoch. Vyhlásenie výziev sa plánuje v roku 2020 a ich implementácia do roku 2024. Donorskými programovými partnermi sú nórska organizácia Innovation Norway, Nórska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu a zvyšovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (DIKU) a Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania (AIBA). 

 

Bližšie informácie sú na: http://www.vyskumnaagentura.sk; norskegranty@vyskumnaagentura.sk,