Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Back

K podpore projektov pre najmenej rozvinuté okresy

K podpore projektov pre najmenej rozvinuté okresy

3.2.2020 | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
Sekcia hospodárskej spolupráce MZVEZ SR v spolupráci s koordinátorom pre najmenej rozvinuté okresy Prešovského kraja Úradu podpredsedu vlády SR a Centrom projektovej podpory zorganizovali v Snine odborné podujatie pre viac ako tri desiatky zástupcov samosprávy, štátnej správy, základných a stredných škôl, rôznych spoločenských a záujmových organizácií a podnikateľskej sféry s cieľom prezentovať možnosti financovania projektov z rôznych  finančných mechanizmov, grantových schém a bilaterálnych finančných nástrojov a programov na rozvoj medzinárodnej spolupráce vo verejnej správe a samospráve. Osobitne boli prezentované aj dotačné schémy rezortu zahraničia, vrátane podpornej schémy projektov ekonomickej diplomacie.  V rámci grantov EHP/Nórska išlo o aktuálne výzvy programu Klíma SK pre základné a stredné školy a mestá, či programy Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania, ako aj Fondu pre aktívne občianstvo.