Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Back

Municipálna V4 v inteligentných riešeniach

Municipálna V4 v inteligentných riešeniach

19.9.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Vstupom do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce s poukázaním na skúsenosti a perspektívy financovania projektov samospráv z Grantov EHP a Nórska sa predstavitelia Úradu vlády SR a MZVaEZ SR lektorsky podieľali na odbornom zabezpečení medzinárodnej konferencie Združenia miest a obcí SR pod názvom Municipálna V-4: Smart agenda pre kvalitu a modernizáciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18.až 19. septembra 2018 v Sliači - Sielnici.

 

Samosprávy boli a sú jedným z kľúčových partnerov. V súčasnom programovom období nórskych fondov sa budú realizovať projekty v rámci programu Rozvoja obchodu, inovácií a malého stredného podnikania s alokáciou 20 mil. Euro a tak ako aj v minulosti, tiež v programoch zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, kultúry a kultúrneho dedičstva, ako aj cezhraničnej spolupráce. V súčasnosti tzv. SMART prvky v obsahových náplniach projektov možno považovať za kľúčový komponent na ceste k modernizácii v rozličných oblastiach, či sektoroch. Práve prítomnosť týchto komponentov umožňuje zmysluplné a kvalitne zacielené čerpanie finančných prostriedkov z nórskych fondov. Primátori a starostovia slovenských miest a obcí, predstavitelia Smart cities klubu a rôznych odborných organizácia sa v rámci odborných diskusií zamerali na problematiku inovatívnych a inteligentných riešení pre samosprávu.

 

Konferencia bola organizovaná v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.