Oficiálna rozvojová spolupráca

Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových (chudobnejších) krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. SR začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003. Rozvojová pomoc sa stala integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR. Vznikla stabilná báza mimovládnych organizácií združená v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií a s cieľom podpory zapojenia podnikateľov do rozvojovej pomoci bola v roku 2013 založená Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu. Za 10 rokov existencie rozvojovej pomoci SR (2003 - 2013) bolo v takmer 20-tich krajinách implementovaných viac ako 400 projektov v celkovej hodnote cca 40 mil. Eur.
 

Teritoriálne priority oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky
 
 • programové krajiny: Afganistan, Keňa, Moldavsko,
 • projektové krajiny: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo , Ukrajina,
 • Južný Sudán ako krajina mimoriadnych humanitárnych a rozvojových potrieb.
 
Požiadavky na podnikateľský subjekt uchádzajúci sa o dotáciu zo slovenskej rozvojovej pomoci

Žiadateľom musí byť právnická osoba registrovaná podľa platnej legislatívy SR a musí spĺňať nasledovné požiadavky:
 
 • finančná zdatnosť firmy doložená minimálne dvojročným auditom účtovníctva,
 • zaplatené všetky záväzky voči štátu, zdravotnej a sociálnej poisťovni,
 • minimálne trojročná manažérska a odborná skúsenosť (v oblasti, na ktorú je zameraná predkladaná aktivita) doložená relevantnými referenciami,
 • uprednostňovanie takých výrobkov a služieb slovenského pôvodu, ktoré sú konkurencieschopné a ich využitím sa nenaruší trhové prostredie v rozvojovej krajine,
 • preukázateľnosť spolupráce s lokálnym partnerom s relevantnou skúsenosťou.
 

Sektorové priority


Sektorové priority na zapájanie slovenských podnikateľov do aktivít ODA vychádzajú zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018 a z Koncepcie zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR. Špecifikované môžu byť v konkrétnych výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie. Základnou podmienkou je, aby išlo o oblasť, o ktorú prejavuje záujem prijímateľská krajina a zároveň v nej má slovenská podnikateľská komunita komparatívne výhody a evidentné kvalitné výsledky. Pri výbere sektorových priorít pre konkrétnu rozvojovú krajinu je dôležité zohľadniť aj poznatky a odporúčania príslušného ZÚ SR.

Medzi základné sektorové priority na rozvojové aktivity slovenských podnikateľských subjektov patria:

1. energetika,
2. infraštruktúra,
3. voda a sanitácia
4. životné prostredie,
5. pôdohospodárstvo,
6. sociálna infraštruktúra.

(Rozvojová pomoc je prioritne zameraná na tieto oblasti, v závislosti od vybraného programu sa môžu líšiť).
 
Kritériá hodnotenia predkladaných projektov a zámerov podnikateľských subjektov
 
 • prispieť k zlepšeniu miestneho sociálneho alebo podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti, k zvýšeniu kvalifikácie miestnych zamestnancov a k zvýšeniu dostupnosti základných tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo,
 • transfer a využívanie nových technológií, ochrana životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, ekologickejšia prevádzka a podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva,
 • obsah inovatívneho a udržateľného podnikateľského zámeru - aktivity projektu sú udržateľné aj po skončení projektu, napr. formou dlhodobej investície v rozvojovej krajine alebo dlhodobého obchodného vzťahu, a podnikateľský zámer umožní generovať v budúcnosti zisk, ktorý zaručí dlhodobé samofinancovanie aktivít,
 • reagovať na potreby cieľovej krajiny a komunity v súlade s aktivitami ostatných donorov pôsobiacich v danej oblasti.

Rozvojovú spoluprácu SR v rokoch 2014 - 2018 tvorí 8 nosných programov, z ktorých 4 programy umožňujú zapojenie súkromného sektora:
 
1. Program rozvojových intervencií

Program rozvojových intervencií je kľúčovým program bilaterálnej spolupráce. Spolupráca je založená na dlhodobom strategickom partnerstve a je charakterizovaná aj vyšším objemom finančných prostriedkov. Pre každú z programových krajín vypracuje MZVaEZ SR stratégiu rozvojovej spolupráce, tzv. CSP, ktorá bude špecifikovať ciele, priority a modality bilaterálnej rozvojovej spolupráce.

Ciele programu: rozvoj ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti; podpora demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií.

Teritoriálne zameranie: Afganistan, Keňa, Moldavsko a Južný Sudán.

Sektorové priority: vychádzajú z potrieb partnerskej krajiny, z doterajších skúseností SR z rozvojovej spolupráce s touto krajinou, z reálnych kapacít a komparatívnych výhod slovenských subjektov a z aktivít ostatných donorov v krajine.
 • vzdelávanie (Afganistan, Keňa),
 • reforma bezpečnostného sektora (Afganistan),
 • poľnohospodárstvo (Afganistan, Keňa, Južný Sudán),
 • zdravotná starostlivosť (Keňa, Južný Sudán),
 • dobrá správa vecí verejných (Keňa, Moldavsko),
 • voda a sanitácia (Moldavsko).
 
2. Program odovzdávania transformačných skúseností

Program odovzdávania transformačných skúseností vychádza z hlavnej komparatívnej výhody SR, ktorou je nedávna skúsenosť z budovania štátnosti a štátnych inštitúcií, z demokratizácie spoločnosti, z aplikovania reforiem a z tvorby trhového prostredia, ako aj z integračného procesu do EÚ a NATO. Program realizuje SR predovšetkým formou technickej pomoci.

Cieľ programu: podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v oblastiach relevantných pre prijímateľov.

Teritoriálne zameranie: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo , Ukrajina.

Sektorové priority: vychádzajú z potrieb zadefinovaných partnerskými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva a z expertných kapacít slovenských vládnych, mimovládnych a podnikateľských subjektov.
 
 • reforma a riadenie verejných financií, daňová reforma, riadenie a využívanie finančných nástrojov EÚ,
 • reforma bezpečnostného sektora,
 • energetika so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje,
 • podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania,
 • ochrana vôd, vodné a odpadové hospodárstvo,
 • potravinová bezpečnosť - zavádzanie noriem a štandardov EÚ,
 • decentralizácia a reforma verejnej správy,
 • budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora.
 
3. Program podnikateľských partnerstiev

Program podnikateľských partnerstiev podporuje synergiu medzi rozvojovými cieľmi slovenskej rozvojovej spolupráce a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Zároveň sa tým posilňuje sociálno-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie kapacít, dostupnosť základných tovarov a služieb) a mobilizujú sa súkromné finančné zdroje na posilnenie rozvojových aktivít. Program pomáha vytvárať nové partnerstvá s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a zároveň pomáha slovenským subjektom etablovať sa na trhu. Program ďalej podporuje rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách s dôrazom na ich prepojenie s rozvojovými intervenciami SR. Priama podpora exportu je z programu vylúčená.

Cieľ programu: posilňovanie sociálno-ekonomického rozvoja partnerských krajín prostredníctvom podpory súkromného sektora.

Teritoriálne zameranie: primárne programové a projektové krajiny.

Sektorové zameranie: sektorové priority vychádzajú z Koncepcie zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR, ktorú schválilo MZVaEZ SR v októbri 2012:
 • energetika,
 • infraštruktúra,
 • životné prostredie,
 • voda a sanitácia,
 • pôdohospodárstvo,
 • budovanie sociálnej infraštruktúry.
 
4. Program budovania kapacít

Budovanie systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít jeho aktérov je neoddeliteľnou súčasťou posilňovania systému rozvojovej spolupráce SR. V rámci programu sú podporované viaceré aktivity súvisiace aj so súkromným sektorom:
 
 • koordinačné a implementačné funkcie strešných organizácií kľúčových aktérov aktívnych v rozvojovej spolupráci SR (napr. mimovládne rozvojové organizácie, podnikatelia, regionálne a miestne samosprávy a pod.),
 • účasť slovenských subjektov v rozvojových schémach medzinárodných inštitúcií (EBOR, skupina Svetovej banky a i.) a vytvorenie kontaktného miesta pre podnikateľský sektor.

Cieľ: posilňovať riadiace, koordinačné a implementačné kapacity jednotlivých aktérov SlovakAid a zvyšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských subjektov aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce.
 
Nástroj Start Up

V rámci tejto dotačnej schémy môžu byť zo slovenskej ODA financované nasledovné aktivity:
 
 • identifikácia a vyhľadávanie partnerských subjektov v rozvojovej krajine,
 • úhrada nákladov súvisiacich s prezentáciou, certifikáciou výrobkov, vypracovaním štúdie realizovateľnosti (feasibility study), podnikateľského plánu alebo zámeru, trhovej a marketingovej analýzy,
 • úvodné semináre, workshopy, prezentácie, okrúhle stoly,
 • iniciovanie spolupráce s miestnymi verejnými inštitúciami.

Start Up je kľúčový nástroj Programu podnikateľských partnerstiev.

Bližšie informácie o jednotlivých programoch ako aj nástrojoch na ich implementáciu nájdete v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018.

Aktuálne výzvy na zapojenie sa do programov nájdete na webovej stránke SLOVAK AID.

Viac informácií k Platforme podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu nájdete na webovej stránke PLATFORMA  PODNIKATEĽOV PRE ZAHRANIČNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU.
 
Kontakt pre ODA v SR

Agendu oficiálnej rozvojovej pomoci SR zastrešuje v podmienkach Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava 37
e-mail: orpo@mzv.sk, tel.: +421-2-5978 3642
Dátum poslednej aktualizácie: 12.5.2016 Dátum vytvorenia: 16.4.2015
Back

Zvýhodnenie materiálnej humanitárnej pomoci v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH

Zvýhodnenie materiálnej humanitárnej pomoci v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH

12.10.2017 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Slovensko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o  schválení novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2017. 

Jej súčasťou bolo aj zaradenie poskytnutia materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia medzi daňové výdavky, a to v nasledovnom znení:

V § 19 sa odsek 2 doplnil písmenom u), ktoré znie:

„u) výdavky vynaložené daňovníkom formou darov poskytnutých za účelom materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.

V rámci plnenia jedného zo záväzkov Slovenskej republiky deklarovaných na Svetovom humanitárnom samite v Istanbule v máji 2016 sa MZVaEZ SR v úzkej spolupráci s MF SR podarilo pripraviť návrh daňového zvýhodnenia pre poskytovateľov materiálu určeného na humanitárnu pomoc SR do zahraničia z radov komerčných subjektov prostredníctvom MV SR, a to v podobe daňovej uznateľnosti vyššie uvedených výdavkov (nákladov) v zákone o dani z príjmov. 

Pre uvedené subjekty sa tiež spoločne podarilo pripraviť návrh daňového zvýhodnenia v rámci zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) v znení neskorších predpisov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018. Zvýhodnenie je navrhované v podobe oslobodenia od dane z pridanej hodnoty bezodplatného dodania tovaru formou daru z dôvodu jeho následného vývozu do tretích štátov ako súčasť humanitárnej pomoci Slovenskej republiky realizovanej prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti je návrh novely zákona o DPH v schvaľovacom procese Národnej rady Slovenskej republiky. 

Daňovým výdavkom (nákladom) s účinnosťou od 1. januára 2017 je aj poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorú daňovník bezodplatne odovzdá Ministerstvu vnútra SR na základe darovacej zmluvy. 

Ministerstvo vnútra SR uzatvorí darovaciu zmluvu len na ním akceptované komodity, ktorých potreba vychádza zo špecifikovaných  humanitárnych potrieb jednotlivých krajín s humanitárnou krízou a neprevezme materiál, ktorý je nefunkčný, rozpadnutý a pod.. Vo všeobecnosti by malo ísť o nenosené oblečenie, obuv, hygienické potreby, lieky, obväzy, hračky, domáce potreby, trvanlivé potraviny, balenú vodu, zariadenie vhodné do utečeneckých táborov, baterky, stany, matrace, prikrývky a pod.. 

Kontakt:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia krízového riadenia 
Odbor civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Zoltán Jasovský
zoltan.jasovsky@minv.sk 
tel: +421 (2) 4859 3259

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky sa v súčasnosti realizuje na základe mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia (uznesenie vlády SR č. 310 z 12. apríla 2006).