ENI

 

Čo je ENI?


ENI (European Neighbourhood Instrument) je programovým nástrojom EÚ na realizáciu Európskej susedskej politiky, ktorá je jedným z hlavných pilierov vonkajších vzťahov EÚ. Prostredníctvom ENI sa EÚ snaží vo svojom okolí vytvoriť politicky, ekonomicky a sociálne stabilné prostredie, ktoré prispeje k rozvoju celej EÚ. ENI pokrýva krajiny, ktoré majú vzťahy s EÚ pokryté zmluvne Dohodami o partnerstve a spolupráci (pre krajiny bývalého ZSSR), Asociačnými dohodami (v prípade Stredomorského partnerstva) alebo Strategickým partnerstvom (s Ruskom).

ENI sa uplatňuje v nasledovných krajinách:
  • východná Európa: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Bielorusko, Ukrajina, Ruská federácia
  • južné Stredomorie: Maroko, Alžírsko, Tunis, Líbya, Egypt, Izrael, Jordánsko, Palestínske územia, Libanon, Sýria

Súčasný programový nástroj európskeho susedstva ENI (European Neighbourhood Instrument) zavedený od 1. januára 2014 pre obdobie 2014 – 2020 s celkovým rozpočtom 15,433 mld. EUR oproti predchádzajúcemu programovému nástroju európskeho partnerstva a susedstva ENPI (obdobie 2007 – 2013 s rozpočtom 12 miliárd EUR).

Osobitným spôsobom je realizovaná pomoc EÚ z finančných prostriedkov ENI na multilaterálnej platforme Únie pre Stredozemie.

Únia pre stredozemie
 

Spôsob realizácie ENI


Európska komisia vypracuje pre každú z prijímateľských krajín (okrem Palestíny a Líbye)Teritoriálne rozvojové programy (Country Strategic Paper CSP) ako aj Regionálne rozvojové programy (Regional Strategic paper RSP - pre región východnej Európy a pre región južného Stredomoria). Každý z týchto dokumentov obsahuje analýzu politickej, ekonomickej a sociálnej situácie krajiny/regiónu a stratégiu Európskej komisie na podporu rozvoja každej oblasti. Teritoriálne rozvojové programy s určením prioritne podporovaných sektorov sú zostavené na sedemročné obdobie 2014-2020 a predchádzajúce (2007 - 2013) a v polovici tohto obdobia sa upravujú.

Programovanie cezhraničnej spolupráce je predmetom špecifických rozvojových programov pokrývajúcich celé obdobie, ktoré definujú rôzne cezhraničné programy spolupráce. V rámci ENI je takto pokrytá aj Ukrajina. Ide tiež o Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina.

Pre každú prijímateľskú krajinu sa okrem teritoriálnych rozvojových programov paralelne vypracovávajú aj niekoľkoročné indikatívne programy pre 3- resp. 4-ročné obdobie. Tieto upresňujú sektorové aktivity, ktoré budú financované a indikujú alokovanú sumu finančných prostriedkov.

Nakoniec sa vypracováva aj ročný akčný program, obsahujúci zoznam projektov, identifikovaných pre financovanie a rozpočet na ročné obdobie.

Najväčší objem finančných prostriedkov ENI je určených na bilaterálnu spoluprácu. Zvyšné prostriedky sú vyhradené pre cezhraničnú spoluprácu a konkrétne iniciatívy, ako je Neighbourhood Investment Facility (NIF). NIF je financovaný EK a bilaterálnymi donormi - jednotlivými členskými krajinami (Slovensko do NIF neprispieva a preto sa na čerpaní NIF nepodieľa).
 

Na čo je pomoc v rámci ENI určená a kto ju realizuje?


Pomoc v rámci ENI môže mať nasledovnú podobu:
  • dodávky zariadení, poradenské, konzultačné služby poskytované prostredníctvom súkromných podnikateľských subjektov alebo mimovládnych organizácií;
  • poradenstvo prostredníctvom expertov štátnej a verejnej správy z členských štátov EÚ pre krajinu prijímajúcu pomoc (ak ide o projekty typu Twinning alebo TAIEX, napr. poradenstvo pri budovaní inštitúcií)

Hlavné ciele ENI

1. Podpora ľudských práv a základných slobôd, právneho štátu, rovnosť, udržateľná demokracia, dobré riadenie a prosperujúca občianska spoločnosť.
2. Dosiahnutie postupnej integrácie na vnútorný trh EÚ a posilnenie spolupráce prostredníctvom aproximácie právnych predpisov, budovania inštitúcií a investícií.
3. Vytváranie podmienok pre dôsledne riadenú mobilitu ľudí a podporu medziľudských vzťahov.
4. Podpora rozvoja, znižovania chudoby, vnútornej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, rozvoja vidieka, opatrenia v oblasti klímy a odolnosti voči katastrofám.
5. Podpora budovania dôvery a ďalšie opatrenia prispievajúce k bezpečnosti a predchádzaní konfliktom a ich riešení.
6. Posilnenie subregionálnej, regionálnej spolupráce a spolupráce širšieho susedstva, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Vysoko prioritné oblasti spolupráce

1. Zapojenie občianskej spoločnosti
2. Opatrenia v oblasti klímy
3. Lepšia mobilita ľudí
4. Spolupráca v oblasti energetiky
5. Podpora rovnosti žien a mužov
6. Postupná ekonomická integrácia
7. Medziľudské kontakty
8. Dopravné spojenia
9. Mládež a zamestnanosť
10. Podpora malých podnikov
 

Kto sú príjemcovia pomoci ENI ?

 
  • štátna správa
  • miestna samospráva
  • mimovládne organizácie
  • malé a stredné firmy
  • združenia podnikateľov (napr. obchodné komory), profesné organizácie.
 

Ako sa zapojiť do verejných súťaží ENI?


Na webstránke Európskej únie nájdete „Praktického sprievodcu postupmi pri verejných zákazkách a grantoch v rámci vonkajšej činnosti EÚ“ (PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions). Tento dokument obsahuje komplexné informácie relevantné pre všetkých účastníkov výberových konaní (zadávateľa, uchádzača o grant, hodnotiteľa a pod.), financovaných z prostriedkov EÚ:

Aktuálne výzvy k projektom ENPI sa nachádzajú na webstránke Podnikateľského centra. Okrem toho sú všetky výzvy Európskej komisie k finančným nástrojom EÚ pravidelne publikované v anglickom, prípadne francúzskom jazyku na stránke:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381222357033&do=publi.welcome&userlanguage=en

pdf Príručka pre firmy a NGO k projektom ENI – EURÓPSKY NÁSTROJ SUSEDSTVA  (pdf; 830.30 KB)
 

Kontakt pre ENI v SR


Agendu ENI zastrešuje v podmienkach Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor podnikateľského centra
Hlboká 2
833 36 Bratislava 37
Kontaktná osoba: Roman Mazanec
e-mail: ncp.twinnig@mzv.sk
tel.: +421-2-5978 3819
Dátum poslednej aktualizácie: 16.7.2019 Dátum vytvorenia: 30.11.2015