IPA

Čo je IPA?


IPA (Instrument for pre-accession assistance) je programovým nástrojom Európskej únie na realizáciu predvstupovej pomoci EÚ – podporu zavádzania politických, ekonomických a inštitucionálnych reforiem prostredníctvom finančnej a technickej asistencie v kandidátskych krajinách vrátane Chorvátska (člena EÚ od 1.7.2013) a u potenciálnych kandidátov na vstup do EÚ:
  • kandidátske krajiny EÚ: Albánsko, Čierna Hora, Island, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko + Chorvátsko ako členská krajina EÚ (pomoc môže využívať 2 roky od vstupu do EÚ)
  • potenciálne kandidátske krajiny EÚ: Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Súčasný program IPA II (obdobie 2014 – 2020) je v platnosti od 1. januára 2014 (pozn.: realizácia programu IPA 2007-2013 stále prebieha).
 

IPA (2007-2013)


Program IPA 2007-2013 poskytoval pomoc zameranú na päť hlavných oblastí: financovanie prechodného procesu a budovanie inštitúcií (reforma verejnej správy vrátane zavedenia systému decentralizácie riadenia, posilnenie demokratických inštitúcií a vynútiteľnosti práva), cezhraničnú spoluprácu EÚ a krajín v predvstupovej fáze, regionálny rozvoj ekonomiky, životného prostredia a dopravy, ľudské zdroje a ich väčšie zapojenie do spoločnosti, ochranu ľudských práv a rozvoj vidieka.

Prechod na IPA II predstavoval predovšetkým prispôsobenie implementačných opatrení v súlade s politikou rozširovania EÚ, výraznejšiu orientáciu na dosiahnutie očakávaných výsledkov a strategický prístup spočívajúci v kľúčových štrukturálnych reformách.
Nové opatrenia možno zhrnúť nasledovne:

1. náhrada pôvodných piatich komponentov IPA 2007-2013
2. nové prístupy v delegácii riadenia
3. generalizácia sektorového prístupu so zvýšeným využívaním finančnej podpory rozpočtu
 

IPA II (2014-2020)


Najvýznamnejšia novela programu spočíva v strategickej orientácii IPA II. Pre každého príjemcu sú vytvorené dokumenty strategického plánovania zamerané tak na potreby jeho vlastného rozvoja, ako na priority regionálnej a teritoriálnej kooperácie. V rámci identifikácie kľúčových oblastí rozvoja ide o sektorový prístup, ktorý umožňuje lepšiu transformáciu daného sektora na úroveň štandardu EÚ.
 

Spôsob realizácie IPA


Pomoc v rámci IPA môže mať nasledovnú podobu:
  • investície, dodávky tovaru, obchodné kontrakty, granty, poskytované prostredníctvom súkromných podnikateľských subjektov;
  • poskytnutie expertov štátnej a verejnej správy z členských štátov EÚ pre kandidátsku krajinu (budovanie inštitúcií, zavádzanie európskej legislatívy do národnej legislatívy a pod. formou twinningu, Taiexu);
  • finančná podpora rozpočtu kandidátskej krajiny.

Poskytovanie expertov v rámci programu IPA sa realizuje formou Twinning alebo TAIEX projektov.
 

Ako sa zapojiť do verejných súťaží IPA


Na webstránke Európskej únie nájdete „Praktického sprievodcu postupmi pri verejných zákazkách a grantoch v rámci vonkajšej činnosti EÚ“ (PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions). Tento dokument obsahuje komplexné informácie relevantné pre všetkých účastníkov výberových konaní (zadávateľa, uchádzača o grant, hodnotiteľa a pod.), financovaných z prostriedkov EÚ.

Aktuálne výzvy k projektom IPA sa nachádzajú na našej webstránke. Okrem toho sú všetky výzvy Európskej komisie k finančným nástrojom EÚ pravidelne publikované v anglickom, prípadne francúzskom jazyku na webovej stránke Európskej komisie.

Špecifické informácie ku konkrétnej výzve v určitej krajine alebo regióne je možné získať od zadávateľa výzvy (contracting authority), alebo z Delegácie Európskej Komisie v príslušnej krajine.

Veľmi efektívnym prostriedkom pre zvýšenie šance zapojenia sa slovenských subjektov do projektov IPA sú sektorové semináre, ktoré organizuje EÚ v Bruseli dvakrát ročne. Bližšie informácie o najbližšom sektorovom seminári a možnosti účasti nájdete na webovej stránke www.sectorseminars.eu.

pdf IPA II – Nástroj predvstupovej pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie  (pdf; 797.74 KB)

 

Kontakt pre IPA v SR


Agendu IPA v podmienkach Slovenskej republiky zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky:
Odbor podnikateľského centra
Hlboká 2

833 36 Bratislava 37
Kontaktná osoba: Roman Mazanec
e-mail: ncp.twinnig@mzv.sk
tel.: +421-2-5978 3819
 
Dátum poslednej aktualizácie: 16.7.2019 Dátum vytvorenia: 30.11.2015