PI

Čo je PI?

Nástroj partnerstva (Partnership Instrument - PI) bol ustanovený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 234/2014 z 11. marca 2014 na presadzovanie a podporu záujmov Únie a záujmov tretích krajín prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Nástrojom partnerstva sa podporujú opatrenia, ktoré účinným a pružným spôsobom reagujú na ciele vyplývajúce z dvojstranných, regionálnych alebo viacstranných vzťahov Únie s tretími krajinami a ktorými sa riešia problémy celosvetového významu, a ktorými sa zabezpečuje primerané nadviazanie na rozhodnutia prijaté na viacstrannej úrovni.

Prostredníctvom Nástroja partnerstva (PI) EÚ spolupracuje s partnermi po celom svete a snaží sa presadzovať svoje strategické záujmy vonkajšieho rozmeru vnútorných politík EÚ v oblastiach, ako sú konkurencieschopnosť, výskum a inovácie, migrácia a prispievať k riešeniam hlavných globálnych výziev, ako je energetická bezpečnosť, zmena klímy a ochrana životného prostredia.
 

Spôsob realizácie PI

Ročný akčný program pre spoluprácu s tretími krajinami na r. 2015, ktorý je financovaný zo všeobecného rozpočtu EÚ, schválila EK svojím implementačným rozhodnutím 22. 06. 2015 a pozostáva z nasledovných parciálnych programov:

Annex 1: Action Fiche International Urban Cooperation;

Annex 2: Action Fiche Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem services

Annex 3: Action Fiche India Resource Efficiency Initiative

Annex 4: Action Fiche Advancing the EU's role in multilateral fora in Asia

Annex 5: Action Fiche Policy Support Facility (PSF)

Annex 6: Action Fiche Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX);

Annex 7: Action Fiche Support to Project Cycle Management

Annex 9: Action Fiche EU-Australia Leadership Forum

Annex 10: Action Fiche Green Gateway to Japan

Annex 11: Action Fiche EU-South Asia aviation cooperation

Annex 12: Action Fiche Canada Mineral Investment Facility

Annex 13: Action Fiche Support to the implementation of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

Annex 14: Action Fiche Public Diplomacy and cultural diplomacy

Maximálna celková výška príspevku EÚ, schváleného vyššie uvedeným rozhodnutím EK pre tieto programy, na rok 2015 je 91,47 mil. €.
 

Na čo je pomoc v rámci PI určená a kto ju realizuje?

Jedným z hlavných cieľov PI je prispievanie k vonkajšej projekcii stratégie Európa 2020. PI sa bude tiež zaoberať konkrétnymi aspektmi ekonomickej diplomacie EÚ s cieľom zlepšiť prístup na trhy tretích krajín prostredníctvom podpory obchodu, investícií a obchodných príležitostí európskych spoločností. PI bude tiež podporovať verejnú diplomaciu, „people-to-people“ kontakty, spoluprácu akademikov a nezávislých skupín odborných pracovníkov a informačné aktivity s externým dosahom. PI financuje činnosti, ktoré posúvajú agendu EÚ s partnerskými krajinami dopredu formou transformácie politických záväzkov do reálnych opatrení. PI je jedným z viacerých nástrojov zahrnutých v rozpočte EÚ na r. 2014-2020 ako jeden z prostriedkov financovania vonkajších činností a aktivít EÚ.

Nástroj partnerstva je prvým nástrojom EÚ, ktorý bol špeciálne navrhnutý tak, aby podporoval strategické záujmy Únie na celom svete posilnením svojich vonkajších stratégií, politík a opatrení.

Nástroj partnerstva má štyri hlavné ciele:
 • ponúkať politickú podporu a reagovať na globálne výzvy
 • projektovať medzinárodný rozmer stratégie Európa 2020
 • zlepšovať prístup na medzinárodné trhy a posilňovať obchod, investície a obchodné príležitosti pre spoločnosti v EÚ
 • podporovať verejnú diplomaciu a akademickú spoluprácu.

Celkový rozpočet PI na roky 2014-2020 činí 954,8 mil. €. Prostredníctvom týchto finančných zdrojov je možné financovať činnosti v akejkoľvek krajine mimo EÚ s dôrazom na partnerské krajiny jej strategického záujmu EÚ.

Nástroj partnerstva, ktorého finančné prostriedky môžu využiť firmy z členských krajín EÚ, je komplementárnym nástrojom k EÚ programom Horizon 2020 a Erasmus. Okrem vzdelávacích projektov sú pre podnikateľov zaujímavé projekty obchodných misií alebo tréningových pobytov zástupcov firiem z EÚ vo vyspelých priemyselných krajinách, ktoré sú zamerané na zlepšenie ich prístupu na trh a rozvoj obchodu, investícií a obchodných príležitostí.
 

Kto sú príjemcovia pomoci PI ? 

 • podnikateľské združenia, obchodné komory a malé a stredné podniky,
 • regionálne a miestne samosprávy, univerzity, výskumné centrá, obchodné a spoločensko-profesijné združenia, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie atď.,
 • mestá, združenia miest a ich partneri,
 • miestne, regionálne a národné orgány,
 • výskumné ústavy, univerzity a agentúry na transfer technológií,
 • miestna samospráva,
 • mimovládne organizácie,
 • súkromné, inštitucionálne a verejné zainteresované subjekty
 • vládne inštitúcie, orgány a agentúry, občianske spoločnosti vrátane súkromného sektora, akademická obec,
 • medzinárodné a národné organizácie občianskej spoločnosti, univerzity, akademici, študenti na všetkých úrovniach, skupiny expertov, tvorcovia verejnej mienky, výskumné centrá, kultúrne organizácie a subjekty, zakladatelia spoločenských štruktúr, vrátane celého radu subjektov, ako sú médiá, vodcovia, miestne samosprávy, obchod, mládež, deti a ženské združenia, súkromné sektorové organizácie a obchodná komunita a iné subjekty.
 

Ako sa zapojiť do verejných súťaží PI?


Na webstránke Európskej únie nájdete „Praktického sprievodcu postupmi pri verejných zákazkách a grantoch v rámci vonkajšej činnosti EÚ“ (PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions). Tento dokument obsahuje komplexné informácie relevantné pre všetkých účastníkov výberových konaní (zadávateľa, uchádzača o grant, hodnotiteľa a pod.), financovaných z prostriedkov EÚ. Aktuálne výzvy k projektom PI sa nachádzajú na webstránke: Development and Cooperation – Europaid, Calls for proposals & Procurement notices spolu so všetkými ostatnými výzvami Európskej komisie v anglickom, prípadne francúzskom jazyku.
 

Kalendár obchodných misií 2018

Projekt partnerského nástroja "Obchodné cesty v juhovýchodnej Ázii"
Ďalšie informácie o spoločnosti Gateway | Business Avenue

 

 

Kontakt pre PI v SR

Agendu PI zastrešuje v podmienkach Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor podnikateľského centra
Hlboká 2
833 36 Bratislava 37
Kontaktná osoba: Roman Mazanec
e-mail: ncp.twinnig@mzv.sk
tel.: +421-2-5978 3819
Dátum poslednej aktualizácie: 16.7.2019 Dátum vytvorenia: 30.11.2015