SIGMA

 

Čo je SIGMA?


SIGMA je nástrojom „na požiadanie“ z krajiny, ktorá potrebuje pomoc. Je spoločnou iniciatívou EÚ a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD a zameriava sa na podporu zdokonalenia vládnutia a riadenia (Support for improvement in governance and management). Nástroj SIGMA je financovaný hlavne zo strany EÚ cez centralizovaný rozpočet. Využíva expertov z členských krajín OECD a skúsenosti Direktoriátu pre verejnú správu a teritoriálny rozvoj OECD. Realizuje sa v nasledujúcich kandidátskych alebo potenciálne kandidátskych krajinách EÚ a v susedských krajinách EÚ (+ v Chorvátsku ako členskej krajine EÚ):
  • juhovýchodná Európa: Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Kosovo, Srbsko, Albánsko, Turecko
  • východná Európa: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
  • južné Stredomorie: Maroko, Alžírsko, Tunis, Egypt, Jordánsko, Libanon.
 

Spôsob realizácie Sigma projektu


Realizuje sa krátkodobým ( 2-7 dní) poskytnutím expertov z členských krajín OECD a z Direktoriátu pre verejnú správu a teritoriálny rozvoj OECD, ktorí majú skúsenosti z oblasti štátnej služby, verejnej správy, verejných financií, verejného obstarávania, z tvorby reforiem, politiky vlády. Môže ísť o pracovne aktívnych expertov alebo odborníkov,, ktorí sú na dôchodku. Expertné poradenstvo môže realizovať jedna členská krajina EÚ alebo konzorcium krajín OECD.

Neexistuje osobitná databáza expertov OECD. Vyhľadávanie expertov z členských krajín OECD sa realizuje bilaterálnou komunikáciou. Najväčší záujem je o expertov so skúsenosťami z oblasti reforiem a prístupového procesu do EÚ.

Predpokladom realizácie Sigma projektu je predloženie žiadosti z krajiny príjemcu pomoci formou formálneho listu alebo e-mailom. Odpoveď z EK je doručená do 10 dní. Po schválení projektu môže začať implementácia projektu prostredníctvom expertov SIGMA.

K projektom sa nevydávajú projektové zadania, požadovaní experti sa kontaktujú priamo. Expertom je hradená doprava, ubytovanie a denná odmena (výška odmeny je posudzovaná individuálne, začína od 400 eur mesačne podľa skúseností experta).

Výsledkom expertného poradenstva sú odporúčania k realizácii reforiem, analýzy právneho stavu, odborné štúdie, príručky, tréningy. Ide o krátkodobú technickú pomoc.

Na aké oblasti je zameraná pomoc v rámci SIGMA ?

Projekty SIGMA sa zameriavajú na horizontálne oblasti verejnej správy a administratívy, nie an špecifické sektory:

1. štátna služba, organizácia a fungovanie verejnej správy
2. tvorba politiky (koordinácia sektorových politík, lepšie riadenie)
3. verejné financie a audit
4. verejné obstarávanie
5. navrhovanie a implementácia stratégie a programov reforiem.
 

Registrácia experta pre SIGMA projekty


Aktuálne hľadá OECD hlavne senior poradcov a koordinátorov pre jednotlivé krajiny. Kandidáti musia mať znalosti v konkrétnej oblasti a minimálne 8 rokov skúseností v štátnej alebo verejnej sfére. Bližšie informácie a možnosť registrácie experta pre Sigma projekty sa nachádzajú na:
http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/vacancynoticeforseniorpolicyadviserscountrycoordinators.htm
 

Národný kontaktný bod pre SIGMA v SR


Agenda projektov SIGMA je riešená v EÚ prostredníctvom národných kontaktných bodov (NKB), ktorí pôsobia aj pre projekty TAIEX a Twinning. V SR plní funkciu NKB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kontakt:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Odbor podnikateľského centra
Hlboká 2
833 36 Bratislava 37
Kontaktná osoba: Roman Mazanec
e-mail: ncp.twinnig@mzv.sk
tel.: +421-2-5978 3819
Dátum poslednej aktualizácie: 16.7.2019 Dátum vytvorenia: 30.11.2015