TAIEX

 

Čo je TAIEX?


TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je nástroj EÚ na krátkodobú technickú asistenciu a výmenu informácií (projekty v dĺžke 1-5 dní) pri zavádzaní európskej legislatívy do národnej legislatívy krajiny prijímajúcej pomoc. Je financovaný z programov vonkajšej pomoci Európskej únie IPA a ENPI (IPA-predvstupová pomoc, ENPI-európske cezhraničné partnerstvo), ktoré sú v rozpočtovom období 2014-2020 transformované na IPA II a ENI. TAIEX projekty sa realizujú v nasledovných krajinách:
 • juhovýchodná Európa: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko (IPA)
 • východná Európa: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Bielorusko, Ukrajina, Ruská federácia (ENPI)
 • južné Stredomorie: Maroko, Alžírsko, Tunis, Líbya, Egypt, Izrael, Jordánsko, Palestínske územia, Libanon, Sýria (ENPI)
 • Island (IPA)
 

Spôsob realizácie TAIEX


Má charakter grantu. Realizuje sa poskytnutím skúseností zo zavádzania európskej legislatívy do národnej legislatívy v krajine prijímajúcej pomoc formou:
 • misií expertov do krajiny prijímajúcej pomoc (max. 5 dní)
 • workshopov alebo seminárov do krajiny prijímajúcej pomoc (max. 2 dni)
 • študijnými návštevami do členskej krajiny EÚ (max. 5 dní s max.3 účastníkmi z krajiny prijímajúcej pomoc).

Expertné poradenstvo môže realizovať jedna členská krajina EÚ (nie konzorcium krajín).
 

Kto môže poskytnúť expertov a zapojiť sa do TAIEX?


O taiexový projekt sa môže uchádzať expert so skúsenosťami v aproximácii a implementácii EÚ legislatívy do národnej legislatívy z organizácie štátnej alebo verejnej správy z členskej krajiny EÚ, ktorý je zaradený v databáze expertov. Zo Slovenska sa tak môžu uchádzať o účasť v taiexovom projekte experti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich príspevkových organizácií, orgánov regionálnej samosprávy a všetkých organizácií, ktorých zriadenie vyplýva zo zákona.
 

Sektorové zameranie a cieľové skupiny TAIEX


TAIEX neposkytuje priamu podporu súkromným osobám alebo spoločnostiam.
 
Sektorové zameranie TAIEX Cieľové skupiny v krajine prijímajúcej pomoc
 • spravodlivosť a právo, bezpečnosť
 • poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín
 • životné prostredie
 • zdravotníctvo
 • energetika
 • doprava
 • prekladateľstvo
 • vzdelávanie regionálnej a miestnej samosprávy
 • štátni úradníci pracujúci vo verejnej a štátnej správe na národnej a regionálnej úrovni
 • parlamenty a štátni úradníci zamestnaní v parlamentoch a legislatívnych radách;
 • orgány činné v trestnom konaní a súdnictvo;
 • profesionálne a obchodné asociácie reprezentujúce sociálnych partnerov, ako aj zástupcovia odborových organizácií a zamestnávateľských asociácií;
 • prekladatelia, tlmočníci, recenzenti legislatívnych textov
 

Záujem o účasť v TAIEX – postup


1. Priame prihlásenie sa do databázy krátkodobých expertov

Pre prihlásenie sa do databázy nie sú pre krátkodobých expertov určené žiadne špecifické kritériá. Jedinou podmienkou je, že expert pochádza z organizácie štátnej alebo verejnej správy a má skúsenosti v aproximácii a implementácii EU legislatívy do národnej legislatívy.

2. Zverejnenie dopytu po expertovi na webovej stránke TAIEX v rámci tzv. burzy expertov, alebo prostredníctvom národného kontaktného bodu pre TAIEX.

3. Priame prihlásenie experta na zverejnený taiexový projekt alebo prihlásenie prostredníctvom národného kontaktného bodu.

4. Podpis taiexového projektu a jeho realizácia.
 

Národný kontaktný bod pre TAIEX v SR


TAIEX agenda je v EÚ zabezpečená prostredníctvom národných kontaktných bodov. V podmienkach Slovenskej republiky plní funkciu národného kontaktného bodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
 
Kontakt:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor podnikateľského centra
Hlboká 2
833 36 Bratislava 37
Kontaktná osoba: Roman Mazanec
e-mail: ncp.twinnig@mzv.sk
tel.: +421-2-5978 3819

Národný kontaktný bod:
 • plní administratívnu a koordinačnú úlohu v rámci taiexových projektov;
 • je sprostredkovateľom informácií medzi Európskou komisiou, potenciálnymi expertmi zo SR a orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré pomáhajú identifikovať vhodných expertov pre taiexové operácie.
 

Prínosy TAIEX

 
 • finančný prínos
  - expertná misia - expert dostáva odmenu 250 eur/pracovný deň a má hradené náklady (cestovné, stravné, ubytovanie)
  - študijná návšteva v členskej krajine EU – inštitúcia prijímajúca delegáciu z krajiny príjemcu pomoci si môže požiadať o kompenzáciu nákladov spojených s prijatím a to do výšky 250 eur/pracovný deň. (Nie je povinnosťou prijímajúcej inštitúcie zabezpečiť stravu ani ubytovanie pre expertov prichádzajúcich na študijnú návštevu, nakoľko títo majú zaplatenú dopravu, ubytovanie a stravné z EK. Prijímajúca inštitúcia sa zaväzuje iba k transferu vedomostí.);
 • politický prínos - posilnenie inštitucionálneho, právneho a ekonomického prostredia v krajine prijímajúcej pomoc;
 • vznik ďalšej expertnej spolupráce na bilaterálnej úrovni po ukončení projektu;
 • získané skúsenosti v TAIEX projektoch sú pre slovenských odborníkov významným prínosom pre ich ďalšie pôsobenie v iných projektoch alebo v domácej organizácii.
Dátum poslednej aktualizácie: 16.7.2019 Dátum vytvorenia: 30.11.2015