Ekonomické správy

Back

Informačný deň ku grantom

Informačný deň ku grantom

16.4.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Ďalšie podujatie v rámci projektu Informačných dní pre samosprávu organizované Úradom vlády SR  a Združením miest a obcí Slovenska  za aktívnej účasti MZVEZ SR sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Bratislave. Za účasti viac ako 120 potenciálnych žiadateľov bolo predstavených 15 grantových schém vrátane grantov EHP a Nórska a výhľadovo aj Švajčiarského finančného mechanizmu. Cieľom projektu je na jednom mieste, v rámci jedného dňa prezentovať pre predstaviteľov samosprávy a širokého spektra možných prijímateľov informácie o možnostiach financovania projektov samosprávy, vrátane medzinárodnej spolupráce. Nasledujúci infodeň sa uskutoční 7. júna v Košiciach.

granty b granty b granty c granty c