Ekonomické správy

Back

Pozvánka na Slovenské rozvojové fórum v Keni

Pozvánka na Slovenské rozvojové fórum v Keni

8.3.2018 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Keňa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Nairobi organizuje v dňoch 4 - 5. apríla 2018 v Nairobi „Slovenské rozvojové fórum v Keni“, ktorého hlavným cieľom je v spolupráci s kenskými a slovenskými rozvojovými partnermi formulovať odporúčania pre tvorbu Stratégie SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na nasledujúce obdobie a zvýšenie povedomia mimovládneho a podnikateľského sektora o možnostiach zapojenia sa do rozvojových projektov v krajine.
 
Podujatie bude zamerané na:
 
zhodnotenie doterajších pozitívnych i negatívnych skúseností z realizácie slovenskej rozvojovej spolupráce v krajine,
identifikáciu aktuálnych kenských rozvojových potrieb, na ktoré môže reagovať pripravovaná stratégia,
zabezpečenie lepšej efektívnosti, adresnosti a udržateľnosti vzájomnej prepojenosti SlovakAid projektov v krajine,
vypracovanie návrhov jej ďalšieho napredovania aj v kontexte: 
o aktívnejšieho zapojenia sa MVRO a podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce EÚ (využitie skúseností z V4 projektu), 
o Spoločného programovania EÚ, 
o budúcej spolupráce na projektoch v rámci V4, 
o nadviazania užšej spolupráce s národnými rozvojovými agentúrami členských štátov EÚ na implementáciu spoločných projektových intervencií,
poskytnutie priestoru na identifikáciu synergického potenciálu dotačných projektov SlovakAid,
porovnanie skúseností slovenských rozvojových partnerov s praxou partnerov z iných krajín, ako aj porovnanie skúseností SlovakAid s praxou iných donorov,
posilnenie prepojenia medzi rozvojovou spoluprácou a podnikaním - spolupráca MVRO s podnikateľkou sférou, koordinácia rozvojových projektov a podnikateľských aktivít,
zabezpečenie súladu pripravovanej stratégie s cieľmi Agendy 2030,
formulovanie odporúčaní pre budúcu Stratégiu SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou. 
 
Účastníkmi podujatia budú slovenskí rozvojoví partneri, ktorí pôsobia v Keni alebo majú o pôsobenie v krajine záujem, vrátane slovenského podnikateľského sektora, zástupcovia MZVaEZ SR a Veľvyslanectva SR v Nairobi. Prizvané sú kenské partnerské organizácie (štátne inštitúcie a mimovládne organizácie), zástupcovia Delegácie EÚ a medzinárodných rozvojových partnerov.
 
Privítali by sme vyjadrenie záujmu o účasť na podujatí z Vašej strany, vrátane zoznamu účastníkov. V prípade záujmu navrhujeme, aby ste svoje plánované pracovné cesty do Kene zosúladili s termínom podujatia. Zároveň privítame Vaše námety na tematické okruhy do programu podujatia. 
 
Informácie prosím zasielajte na emailové adresy petra.bucekova@mzv.sk a izabela.nagyova@mzv.sk v termíne do piatku 23.3.2018.