Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Back

Návšteva zástupcov Vyšehradskej školy politických štúdií v Štrasburgu

Návšteva zástupcov Vyšehradskej školy politických štúdií v Štrasburgu

20.11.2018 | Aktivity veľvyslancov

Pri príležitosti 7. ročníka Svetového fóra pre demokraciu, ktoré sa uskutočňuje od 19. do 21. novembra 2018 v Štrasburgu, zorganizoval stály predstaviteľ SR pri Rade Európy Marek Eštok 19. novembra 2018 času vína pre zástupcov Vyšehradskej školy politických štúdií participujúcich na zasadnutí fóra a diplomatického zboru zo štátov V4. Podujatie predstavuje jedno z viacerých aktivít, ktoré Stála misia Štrasburg organizuje pri príležitosti aktuálneho predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke ako spoločenstve združujúcom štyri štáty zo stredoeurópskeho regiónu.

 

Vyšehradská škola politických štúdií založená v roku 2013 vo Varšave je spoločným projektom Európskej diplomatickej akadémie a Rady Európy, ktorý spája mladých politikov, aktivistov občianskej spoločnosti, novinárov a štátnych zamestnancov z krajín V4 v rámci seminárov s cieľom napomôcť zvýšenie zapojenia sa do demokratických procesov, podporiť výmenu know-how a posilniť regionálnu spoluprácu medzi „novou“ generáciou.

 

Vyšehradská škola politických štúdií patrí do siete 21 škôl politických štúdií Rady Európy. Každoročne sú členovia tohto programu pozvaní do Štrasburgu zúčastniť sa na Svetovom fóre pre demokraciu, ktoré združuje okolo 650 účastníkov, vrátane  hláv štátov a predsedov vlád, zástupcov európskych inštitúcií a akademickej obce.

 


Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY
Viac

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka