Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Back

Praktické informácie na vývozu zdravotníckeho materiálu z územia ČĽR do SR

Praktické informácie na vývozu zdravotníckeho materiálu z územia ČĽR do SR

20.3.2020 | Ekonomické správy | Spolupráca s Čínou | Čína
Návrh ZÚ Peking na koordináciu vývozu zdravotníckeho materiálu z územia ČĽR do SR
(na základe skúsenosti z preletu č. 1 z Pekingu 17.-18.3.)
 
produkcia pomôcok a zdrav. materiálu v CN obnovená nedávno, chýbajú zásoby v skladoch 
reálna dodacia doba 3-5 dní
v platnosti obmedzenia pre pohyb nákladných automobilov medzi provinciami (včera nákladné auto z Wuhan nemalo povolenie na vstup do Pekingu, bolo zadržané aj s materiálom – riešil ad hoc ZÚ)
v platnosti obmedzenia pre pohyb osôb v CN a karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce do Pekingu/ Šanghaja (napr. vodič z provincie Hubei, ktorý viezol rúška nemal oprávnenie na vstup do Pekingu, museli ho počas transportu materiálu v noci meniť za vodiča z Pekingu - riešil ad hoc ZÚ)
tovar môže obsahovať časti so zákazom prepravy aircargo (baterky, horľaviny, chemické látky) – 
(zástupca dodávateľa nevedel, že UV lampy s baterkami sú súčasťou kitov, riešené 1,5 dňa – cez ZÚ) 
colné, bezpečnostné, hygienické úrady na letiskách sa riadia prísnymi predpismi,  ZÚ nedokáže žiadať o výnimky (napr. od vstupu diplomatov ZU na letisko až k lietadlu cca 1,5 hod., problémy pri návrate ) 
očakávané ešte väčšie sprísnenie režimu na letisku v Pekingu
 
Od dodávateľa navrhujeme žiadať pred uzavretím zmluvy:
dať do zmluvy klauzulu o umiestnení tovaru po preclení a bezpečnostnej kontrole v sklade na letisku v mieste odletu minimálne 24 hod. pred dátumom príletu lietadla a podmieniť ju doplatením zvyšnej časti sumy až po zaslaní fotodokumentácie tovaru o pripravenosti tovaru na prepravu 
overiť predpokladanú dodaciu dobu v požadovaných objemoch tovaru v požadovanom čase
uviesť predpokladaný čas, potrebný na dovoz tovaru od výrobcu až na letisko (včera preprava masiek z provincie Wuchan trvala 17 hodín, nie avizované 2 hod. z Tianjin, odkiaľ dodávateľ len telefonicky riadil operáciu)
zabezpečiť colné vybavenie a bezpečnostné kontroly (včera chybné údaje v colných deklaráciách o type/objeme/váhe/ certifikátoch, colnica pracuje v noci v obmedzenom režime, na supervízora sa čakalo 2 hod. – dodávateľ, ani napr. DHL nevedeli riešiť situáciu, ZÚ riešil, nemá na to kapacity, dosah)
zabezpečiť pre vozidlá a ich vodičov povolenia na vstup do miest doručenia tovaru na letisko (v noci vymenený pekinský vodič nemal povolenia na vstup na letisko, riešilo sa so ZU ad hoc)
 
ZÚ Peking môže:
telefonicky preveriť, či je materiál pripravený na naloženie do lietadla (vyžiadať si fotodokumentáciu)
požiadať odbor zahraničnej spolupráce daného mesta (FAO) nótou o súčinnosť pri  prednostnom vybavovaní tovaru na colnici (customs claarings), pokiaľ bude akceptovaná 
požiadať FAO nótou o súčinnosť pri  prednostnom vybavovaní žiadosti dodávateľa o vstup áut/ vodičov do miest odletu lietadla (Traffic Controll/ ai.), iných žiadostí dodávateľa avizovaných včas
požiadať MZV CN o povolenie na prelet (samostatný podklad p. Cíbik)
poskytovať telefonickú podporu  pri možných problémoch v rámci možností dosahu ZÚ 
 
Záver a návrhy
Vzhľadom na nedostatok zdravotníckeho materiálu v SR,  čas potrebný na spracovanie tovaru na odvoz, rýchle naloženie lietadla po pristátí, navrhujeme žiadať o povolenie na prelet:
až po uskladnení a príprave tovaru na letisku (rezerva na prípadné doriešenie colných/ bezpečnostných komplikácií a získanie súhlasu na prelet, cca 2-3 dni podľa vôle MZVCN), 
alebo
po zazmluvnení tovaru, ale s podmienkou doplatenia časti sumy až po zdokumentovaní stavu tovaru na prepravu (na sklade letiska po colnej a bezpečnostnej kontrole) – vypracovanie plánu vyzdvihovania tovaru (kto, koľko, čoho, kde a kedy dodá s lietadlo odletí plne naložené) – žiadosti o prelety môžu byť potom zaslané 5 a viac dní vopred ako MZV CN vyžaduje a prípadné zmeny riešiť len žiadosťou o zmenu preletu.

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY
Viac

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka