Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Back

Zvýhodnené vývozné úvery pre podnikateľov

Zvýhodnené vývozné úvery pre podnikateľov

2.2.2018 | Ekonomické správy
EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravila schému pre zvýhodnené úvery, ktorá je určená pre slovenských exportérov so záujmom realizovať exportné aktivity na teritóriá rozvojových krajín oprávnených prijímať zvýhodnené úvery. (Zoznam oprávnených krajín je dostupný na stránke EXIMBANKY SR).
 
 
Podmienky poskytnutia zvýhodneného úveru:
vývozný kontrakt s kontraktu s verejným zahraničným odberateľom slovenských tovarov alebo služieb (napr. ministerstvo, štátne inštitúcia, agentúra, územná samospráva, municipalita a pod.)
vývozný odberateľský úver vo vzťahu k vývoznému kontraktu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky
preukázateľný rozvojový aspekt projektu
 
 
Ministerstvo financií SR pre projekty podporené v rámci schémy pre zvýhodnené úvery poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu grantový element vo výške úmernej minimálnej miere zvýhodnenia pre konkrétnu nízkopríjmovú krajinu na úrovni 30 - 50% hodnoty exportného kontraktu formou:
zvýhodnenej úrokové sadzby  
možnosť využiť príspevok na odpustenie časti  istiny poskytnutého úveru
predĺženie splatnosti úveru. 
 
 
Hlavné výhody schémy pre podnikateľov
Možnosť vstúpiť do teritórií, kam doteraz slovenskí exportéri v prípade vôle zúčastniť sa na štátnych tendroch vstúpiť nemohli, nakoľko na uvedené teritórium bolo nevyhnutné poskytnúť financovanie za zvýhodnených podmienok. 
Slovenský exportér tak môže ponúknuť svojmu zahraničnému partnerovi financovanie nákupu slovenskej produkcie alebo služieb za zvýhodnených podmienok 
 
 
Podrobné informácie o produkte je tiež možné nájsť v časti Zvýhodnené vývozné úvery pre podnikateľov alebo priamo na internetovej stránke EXIMBANKY SR
 
 
Podnikateľom v prípade záujmu odporúčame kontaktovať EXIMBANKU SR, kde Vám naši zamestnanci prostredníctvom e-mailových kontaktov poistenie@eximbanka.sk alebo international_relations@eximbanka.sk ochotne poradia  priamo vo vzťahu k Vášmu konkrétnemu obchodnému prípadu.  

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

 

EKONOMICKÉ SPRÁVY

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka