Doprava, telekomunikácie a energetika

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE)

Cieľom Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku je vybudovať v EÚ moderný a efektívny systém v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktorý zohľadňuje ekonomické, sociálne a environmentálne hľadiská. Trvalo udržateľný rozvoj infraštruktúry je rozhodujúcou podmienkou dobre fungujúceho vnútorného trhu EÚ. Od 90-tych rokov prispieval k rozvoju trans-európskych dopravných, energetických a komunikačných sietí. Rada TTE tiež prijala európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo).

 
Rada TTE sa schádza spravidla raz za tri mesiace.
 

Energetika a energetická bezpečnosť

Súčasná Európska komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu Energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.

 

Energetická únia popri modernizácii európskej politiky v oblasti energetiky a klímy podporuje, v súlade so záväzkami EÚ prijatými na základe Parížskej dohody, prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach, s akcentom na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu (balík „Čistá energia pre všetkých Európanov“). 

 

V štvrtej správe o stave Energetickej únie Komisia uvádza, ako sa všetky opatrenia Energetickej únie kombinujú, aby bola politika EÚ prispôsobená potrebám budúcnosti. Energetická únia nie sú však iba pravidlá a politiky. Európska komisia zmobilizovala aj investície do čistej energie v Európe v rekordnej výške a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ aj vďaka investíciám do novej inteligentnej energetickej infraštruktúry, vrátane cezhraničnej. (len pre Projekty spoločného záujmu sa na roky 2021-2027 navrhuje suma vo výške 8,7 miliárd Eur v súčasných cenách, čo je zvýšenie o 108% oproti súčasnému rozpočtu: na roky 2014-2020 bolo vyčlenených 4,2 mld. Eur). Zabezpečila sa tak nielen nová moderná koncepcia energetického trhu, ale zaviedol sa aj mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy.

Energetická únia tak posúva Európu na správnu cestu, ktorá jej umožní stať sa prosperujúcim, moderným, konkurencieschopným a klimaticky neutrálnym hospodárstvom do roku 2050 (strategická dlhodobá vízia EÚ „Čistá planéta pre všetkých“). 

 

Viac informácií:

Štvrtá správa o stave Energetickej únie

 

Strategická dlhodobá vízia EÚ na webovej stránke Európskej komisie

 

 

Telekomunikácie a Jednotný digitálny trh

Hlavnou prioritou v tejto časti Rady je digitalizácia spoločnosti. Digitálne technológie čoraz intenzívnejšie ovplyvňujú náš svet, avšak v EÚ stále existujú prekážky, ktoré spôsobujú, že občania a podniky sa stretávajú s rôznymi obmedzeniami pri používaní, nákupoch alebo predajoch tovaru a služieb v online prostredí. Snahou je eliminovať všetky neopodstatnené „digitálne bariéry a hranice“, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť, podporili inovatívne nápady a aby sa pomohlo rozvoju najmä malých a stredných podnikov. Dosiahnuť tohto cieľa sa má pomocou Stratégie jednotného digitálneho trhu, zásadne zrevidovanej a skonsolidovanej v máji 2015. Vybudovanie jednotného digitálneho trhu v EÚ má za cieľ zjednotiť a nastaviť pravidlá tak, aby sa celkovo zlepšil prístup spotrebiteľov a podnikov k online tovarom a službám a aby aj verejný sektor dokázal ponúkať moderné digitálne služby, ktoré budú ľahko dostupné, spoľahlivé a bezpečné. Niektorými z úspešných príkladov zavádzania jednotného digitálneho trhu by mohlo byť zrušenie roamingových poplatkov v mobilných sietiach v celej EÚ, cezhraničná prenositeľnosť predplatených online obsahových služieb (napr. hudba, filmy, e-knihy), ochrana autorských práv (tzv. ePrivacy), spoločná kybernetická stratégia EÚ, iniciatíva WiFi4Free a mnohé iné.
 

Problematika jednotného digitálneho trhu EÚ je značne prierezová a jej jednotlivé zložky a návrhy sa okrem Rady TTE prerokúvajú aj na štyroch ďalších sektorálnych Radách EÚ. Implementáciu jednotného digitálneho trhu mala Slovenská republika aj medzi svojimi  obsahovými prioritami počas predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 a je dlhodobým podporovateľom čo možno najväčšej integrácie na spoločnom trhu EÚ. Národnú implementáciu  a koordináciu aktivít  jednotného digitálneho trhu má v gescii Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 

Viac informácií:

Digitálny jednotný trh - informácie na webovej stránke Európskej komisie

 

O jednotnom digitálnom trhu na webovej stránke Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 

 

Doprava a dopravné prepojenia

Doprava je jedným zo základných kameňov európskej integrácie a zohráva kľúčovú úlohu pre voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. Je súčasne významným prispievateľom do hospodárskeho výsledku EÚ, tvorí približne 9% jej HDP. Primárnym cieľom dobudovania vnútorného trhu dopravy je prepojenie všetkých kútov EÚ pri zvyšovaní bezpečnosti na cestách a udržateľnosti celého dopravného systému, s dôrazom na energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a minimalizáciu dopadov na klimatické zmeny. 

 

Dopravná infraštruktúra je v EÚ budovaná prostredníctvom multimodálnej siete TEN-T, ktorá má znížiť rozdiely a zvýšiť kvalitu v prepojenosti dopravných sietí v rôznych častiach EÚ. Oblasť dopravy je mimoriadne široká, zahŕňa v sebe pravidlá pre cestnú, vodnú, železničnú a leteckú dopravu, a jej politiky, okrem už zmienených, upravujú aj sociálne spravodlivé riešenia pre dopravcov, práva pasažierov, mýtne systémy, podporu nových technológií ako sú autonómne a prepojené vozidlá, alternatívne pohony so znižovaním uhlíkovej stopy a iné.

 

Viac informácií:

Politika EÚ v oblasti dopravy - webová stránka Európskej únie

 

Politika EÚ v oblasti dopravy - webová stránka Európskej únie - informácie v anglickom jazyku

 

Webová stránka Ministerstva dopravy a výstavby SR - strategický plán rozvoja dopravy 

 

Kľúčovým finančným nástrojom pre budovanie infraštruktúry v doprave, energetike, či v digitálnom prostredí je Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý v programovom období 2021 -2027 disponuje čiastkou 42,3 mld. EUR.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.4.2019 Dátum vytvorenia: 11.4.2013