Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

 
Priority rumunského predsedníctva sú:
 
1. Európa konvergencie
 
2. bezpečnejšia Európa
 
3. Európa ako silný globálny aktér
 
4. Európa spoločných hodnôt
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Voltar

Dvojdňové zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (COMPET)

Dvojdňové zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (COMPET)

3.12.2018 | Aktivity veľvyslancov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Belgicko

 

Brusel (29. – 30. november 2018) – Rada EÚ pre konkurencieschopnosť v časti vnútorný trh a priemysel jednohlasne schválila všeobecné smerovanie k návrhu Nariadenia o vzťahoch medzi online platformami a podnikmi (tzv. Nariadenie P2B). Cieľom tohto legislatívneho návrhu je zlepšiť obchodné praktiky a vzťahy medzi platformami (ako napr. Amazon či Ebay) a podnikmi, ktoré cez ne predávajú svoje výrobky a služby. Návrh zavádza požiadavku transparentnosti a predvídateľnosti zmluvných vzťahov a vyžaduje vytvorenie účinných mechanizmov na riešenie sporov. Ministri v diskusii ocenili, že návrh predstavuje vyvážený kompromis medzi ochranou podnikateľov a požiadavkou podporovať inovácie, nové technológie a nové obchodné modely.

 

Rada taktiež schválila čiastočné všeobecné smerovanie k Programu pre jednotný trh, ktorý v jednom legislatívnom návrhu kombinuje 6 samostatných programov z aktuálneho rozpočtového obdobia 2014-2020. Ide napr. o programy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, štatistiky, bezpečnosti potravinového reťazca či rozvoja vnútorného trhu. Rozpočet programu je navrhnutý na úrovni 4,1 mld. Eur, no ten ešte bude predmetom schvaľovania lídrov EÚ na zasadnutí Európskej rady.

 
Politická diskusia o budúcnosti vnútorného trhu sa odvíjala od prezentácie Európskej komisie, ktorá poukázala na obrovský nevyužitý potenciál hlbšej integrácie vnútorného trhu, znižujúci sa podiel EÚ na globálnej ekonomike a zaostávanie európskych firiem oproti konkurencii z USA a Číny – najmä v technologickej oblasti. Ministri sa v diskusii zhodli na potrebe ďalšieho budovania vnútorného trhu s osobitným dôrazom na sektor služieb a podporu digitalizácie.


Druhý deň zasadnutia na tému konkurencieschopnosť bol venovaný vesmíru a výskumu. V časti vesmír ministri vzali na vedomie správu o pokroku vo vyjednávaniach o návrhu nového Vesmírneho programu pre Európu. Najdôležitejším výsledkom rokovania Rady v oblasti výskumu bolo schválenie čiastočnej dohody o všeobecnom smerovaní k návrhu Rámcového programu pre výskum a inovácie 2021 – 2027 Horizont Európa. V tejto súvislosti slovenská delegácia opätovne upozornila na pretrvávajúci problém rozdielneho odmeňovania výskumníkov v jednotlivých členských štátoch EÚ za rovnakú prácu v tých istých projektoch a vyslovila ľútosť, že táto dôležitá otázka zatiaľ nebola úspešne vyriešená. Z tohto dôvodu predložila vyhlásenie, v ktorom vyjadruje záujem o uplatňovanie flexibility v odmeňovaní výskumníkov pridaním alternatívy k súčasnému systému, a zároveň vyzýva budúce predsedníctva Rady, Európsku komisiu, členské štáty a Európsky parlament, aby problematiku odmeňovania výskumníkov, ktorá je integrálnou súčasťou programu Horizont Európa, náležite riešili. K vyhláseniu sa pripojili Česká republika, Chorvátsko, Litva a Maďarsko.

 

Veľvyslankyňa Petra Vargová sa vo svojom vystúpení vyslovila za podporu výrazného navýšenia rozpočtu rámcového programu pre výskum a inovácie. Zdôraznila zároveň, že je potrebné prijať vhodné opatrenia, ktoré by docielili, že navýšenie rozpočtu sa prejaví aj v preklenovaní  inovačného  rozdielu medzi členskými krajinami.

 

Ministri schválili ďalej závery Rady k riadeniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) a posledným bodom programu bolo predstavenie priorít rumunského predsedníctva Rady EÚ, ktoré sa začne v januári a potrvá do konca júna. Rada pre konkurencieschopnosť sa pod rumunskou taktovkou stretne 19. februára.