Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR - strategická komunikácia

Schválenie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR so zameraním na strategickú komunikáciu MVZP-STRATCOM/2018 v pôsobnosti MZVaEZ SR

Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. schválil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 03.05.2018 pridelenie dotácií pre jednotlivé projekty (viď zoznam schválených a neschválených žiadostí). Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu bola zverejnená v termíne od 26.02.2018 do 09.04 2018. Záujemcovia predložili spolu 12 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 95 898 Eur, z toho bolo schválených s úpravou pridelenej dotácie 8 žiadostí. Na schválené projekty boli prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 52 248 Eur. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 5.5.2018 Dátum vytvorenia: 26.2.2018