Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Výzva na prekladanie žiadost´o dotáciu na rok 2019 - Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona 
č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dotáciách“) vyhlasuje
 

VÝZVU 

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019

 
pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách 
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (ďalej len „MVZP“) Slovenskej republiky. 
 
Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému MVZP/2019 
je v predpokladanej výške 118 820,- Eur.
 
Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
 
 
Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce je tiež definovať rozsah medializácie projektu. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém na spracovanie projektov na rok 2019, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti a účelnosti projektu. Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhov zverejnených tém. Ministerstvo bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti. Podrobné hodnotiace kritériá a zloženie komisie sú uvedené vo výnose Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2011 Z.z. 
 
Podľa zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami 
 

najneskôr do 31.1.2019 

na adrese 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37, 
 
pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni ministerstva alebo poštovej pečiatky  v prípade žiadostí zasielaných poštou. Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte na e-mail: dotacie@mzv.sk alebo telefonicky na tel. č.: 02/5978 3024, 02/5978 3021.
 
Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na: http://dotacie.mzv.sk/2019/
 
Žiadosť musí byť doručená v zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami: „Žiadosť o  dotáciu MVZP/2019 – NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!
 
 
V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone o dotáciách, výzve a ostatných usmerneniach, ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne elektronicky – e-mailom, dbajte na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky. 
Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom o  dotáciách, výzvou a ostatnými usmerneniami, ktoré tvoria prílohy výzvy, nebudú akceptované a predložené na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebudú predložené ani žiadosti doručené po lehote uvedenej vo výzve.

 

V rámci výzvy nebudú akceptované žiadosti, ktoré nebudú riadne registrované v rámci elektronického dotačného systému. Podobne nebudú akceptované žiadosti, ktoré síce boli registrované v rámci elektronického dotačného systému, avšak neboli doručené v požadovanom termíne aj fyzicky. Dbajte preto, prosím, na správny postup pri registrácii a predložení žiadosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.8.2019 Dátum vytvorenia: 27.11.2017

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011