Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona 

č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) a v súvislosti s uvoľňovaním protipandemických opatrení zameraných na obmedzenie šírenia vírusu COVID-19  vyhlasuje

 

 DRUHÚ VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách

v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (ďalej len „MVZP“) Slovenskej republiky. 

Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému MVZP/2020 je v predpokladanej výške 63 056,- eur.

 

 

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

 

Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce je tiež definovať rozsah  medializácie projektu a v „Popise projektu“ uviesť aj informáciu o spôsobe vytvorenia podmienok pre jeho realizáciu v podmienkach aktualizovaných opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém na spracovanie projektov pre účely druhej výzvy na rok 2020, ktoré  umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti a účelnosti projektu. Zásady prijímania žiadostí, podrobné hodnotiace kritériá ich posudzovania a vyhodnocovania, ako aj procesný postup sú uvedené vo Výnose Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2011 Z. z. (ďalej len „výnos“).

 

Podľa zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami 

 

najneskôr do 6. júla 2020 

na adrese 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

odbor analýz a plánovania

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37, 

 

pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni ministerstva alebo poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou. Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte na e-mail: dotacie@mzv.sk alebo telefonicky na telefónnych číslach: 02/5978 3029, 02/5978 3021.

 

 

Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na:

http://dotacie.mzv.sk/2020/

 

Každú jednotlivú žiadosť je potrebné doručiť v samostatnej zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami: „Žiadosť o  dotáciu MVZP/2020 – NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!

 

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone o dotáciách, výzve a ostatných usmerneniach, ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty, dbajte preto prosím na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň pravidelne a dôsledne kontrolovali obsah e-mailovej schránky. 

 

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom o dotáciách, výzvou a ostatnými usmerneniami, ktoré tvoria prílohy výzvy a tieto nedostatky nebudú odstránené v stanovenej lehote, nebudú akceptované a predložené na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebudú predložené ani žiadosti doručené po lehote uvedenej vo výzve.

 

Komisia vymenovaná ministrom vyhodnotí žiadosti o poskytnutie dotácie podané v zmysle § 4 zákona postupom podľa § 7 zákona a § 3 výnosu najneskôr jeden mesiac po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí. Komisia bude posudzovať všetky žiadosti spĺňajúce predpísané náležitosti. V súlade s § 4 ods. 4 výnosu predseda komisie do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie.  

 
 
Zloženie komisie upravuje § 7 ods. 3 zákona a § 2 výnosu. 
 
 
Súčasťou druhej výzvy pre rok 2020 sú nasledujúce prílohy:
 

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011