Politika ochrany súkromia

Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe povinností vyplývajúcich z legislatívy a jeho špecifických úloh. 

 

MZVEZ SR rešpektuje a plní svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré vyplývajú predovšetkým z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o ochrane os. údajov). 

 

Aké osobné údaje MZVEZ SR spracúva?

Rozsah spracúvania osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo účelu ich spracúvania. Ich rozsah je súčasťou konkrétnych formulárov, ktoré sú na spracúvanie týchto údajov používané. 

 

Aké sú právne dôvody spracúvania osobných údajov?

MZVEZ SR spracúva osobné údaje na právnom základe, ktorým je:

  • Zákon, ktorý určuje povinnosť spracúvať osobné údaje, alebo
  • Súhlas dotknutej osoby, alebo
  • Plnenie zmluvných povinností.

 

Rozsah osobných údajov, ktorý je takýmto spôsobom spracúvaný, je nevyhnutný na plnenie príslušných účelov. Osobné údaje sú uchovávané na dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu, ktorá je stanovená zákonnými požiadavkami, trvaním platnosti súhlasu alebo do jeho odvolania, alebo na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných podmienok. Ak sú osobné údaje spracúvané v rámci registratúrneho záznamu, ich výmaz sa riadi registratúrnym poriadkom. V prípade, že osobné údaje nie sú súčasťou registratúrneho záznamu, MZVEZ SR ich vymazáva okamžite po naplnení účelu, na ktorý boli poskytnuté. MZVEZ SR môže uchovávať osobné údaje aj dlhšie časové obdobie, napr. na vedecké a historické účely. MZVEZ SR môže poskytnúť spracúvané osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom.

 

Aké sú práva dotknutých osôb?

V prípade, že MZVEZ SR spracúva vaše osobné údaje, máte osobitné práva, ako je napr. právo na prístup k svojím údajom (vrátane účelu spracúvania a ich rozsahu), právo na ich opravu (v prípade, že sú nepresné alebo neúplné). Tiež máte za určitých okolností právo na ich zablokovanie alebo namietať ich spracúvanie. Zároveň, ak boli poskytnuté zo strany MZVEZ SR tretej osobe, máte právo požadovať, aby o akýchkoľvek zmenách boli informované aj tieto osoby. MZVEZ SR nespracúva osobné údaje automatizovaným procesom, ktoré by bolo vykonávané výlučne strojmi. Máte právo získať vaše osobné údaje v štandardizovanom formáte pre prípad, že by ste ich chceli preniesť k inému prevádzkovateľovi a máte právo podať sťažnosť v prípade, ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené. V prípade, že osobné údaje boli poskytnuté prostredníctvom súhlasu, máte právo tento súhlas odvolať.

 

Ako uplatniť vaše práva?

Ak MZVEZ SR spracúva vaše osobné údaje a chceli by ste uplatniť niektoré z práv podľa GDPR alebo zákona o ochrane os. údajov, môžete zodpovednej osobe poslať písomnú žiadosť emailom na adresu ochranaudajov@mzv.sk alebo prostredníctvom pošty v obálke na adresu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 36, Bratislava.

 

MZVEZ SR v zásade nemôže prijať vašu požiadavku telefonicky z dôvodu zložitého procesu identifikácie dotknutej osoby. 

 

Pri uplatnení jedného alebo viacerých práv by vaša žiadosť musí obsahovať podrobný a presný opis údajov, ktorých sa žiadosť týka. Ak by MZVEZ SR nadobudlo pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže byť žiadateľ vyzvaný na predloženie kópie dokumentu, ktorý pomôže totožnosť overiť. 

 

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám výhradne na právnom základe vyplývajúcom z príslušných právnych predpisov, zmluvného vzťahu, alebo súhlasu so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorých sa osobné údaje poskytujú tretím stranám.

 

Aké sú požiadavky na prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo územia EÚ)?

Prenos osobných údajov medzi MZVEZ SR (alebo iným orgánom SR) a zastupiteľským úradom SR v zahraničí sa nepovažuje za prenos do tretej krajiny. Rovnako sa za prenos do tretej krajiny nepovažuje prenos v rámci orgánov a inštitúcií členských štátov Európskej únie. Takýto prenos nie je obmedzený, ani zakázaný. Za splnenia určitých podmienok môže MZVEZ SR preniesť osobné údaje aj inej medzinárodnej organizácii. V prípade, že dôjde k prenosu os. údajov mimo územia EÚ, tak len za splnenia podmienok požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. 

 

Vaše osobné údaje a webová stránka MZVEZ SR

Webová stránka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je jedným z najdôležitejších komunikačných nástrojov ministerstva. Prostredníctvom tejto stránky MZVEZ SR informuje verejnosť o svojej činnosti. 

Niektoré služby ponúkané na stránke MZVEZ SR si vyžadujú spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely autentifikácie užívateľa, sprístupnenie webového sídla a zistenie jazykových preferencií. Nikdy neposkytujeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. 

 

Sociálne siete

MZVEZ SR využíva sociálne siete na prezentovanie svojej činnosti. Myšlienky, názory a informácie MZVEZ SR vyjadrené prostredníctvom sociálnych sietí majú výlučne informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

 

 

Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo vízovom informačnom systéme

Účel spracúvania osobných údajov: Zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi v zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi. 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných a predĺžených vízach, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1 až 4 a v článkoch 10 až 14 nariadenia o vízovom informačnom systéme, fotografia uvedené v článku 9 ods. 5 nariadenia o vízovom informačnom systéme, daktyloskopické údaje uvedené v článku 9 ods. 6 nariadenia o vízovom informačnom systéme, súvislosti s ostatnými žiadosťami uvedené v článku 8 ods. 3 nariadenia o vízovom informačnom systéme.

 

Práva dotknutých osôb:

  • Právo prístup k údajom zaznamenaných vo vízovom informačnom systéme, ktoré sa jej týkajú a právo na informáciu o členskom štáte, ktorý údaje preniesol do vízového informačného systému. Takýto prístup k údajom môže udeliť iba členský štát.

  • Právo požadovať opravu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne.

  • Právo na vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ak boli zaznamenané v rozpore so zákonom.

  • Právo podať sťažnosť alebo žalobu príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú. V podmienkach Slovenskej republiky má dotknutá osoba podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorým je vnútroštátny dozorný orgán.

 

Spôsob uplatnenia práv dotknutých osôb: Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva osobne, písomnou žiadosťou v listinnej forme alebo elektronickou žiadosťou podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.  

 

Kontaktné údaje orgánov členského štátu zodpovedných za spracovanie údajov:

 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Ružinovská 1/B, 812 72  Bratislava, Slovenská republika;

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36  Bratislava, Slovenská republika; Kontakt na zodpovednú osobu: +421 2 5978 2025, ochranaudajov@mzv.sk.

 

Kontaktné údaje na vnútroštátny dozorný orgán: 

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava, Slovenská republika

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.11.2019 Dátum vytvorenia: 25.5.2018