Poskytovanie informácií podľa zákona

 

Ako získať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Žiadosti o sprístupnenie informácií spadajúcich do kompetencie rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR môžu žiadatelia podávať :

1. e-mailom na adresu: infozakon@mzv.sk

2. telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 - 16:00 na tel. čísle: +421 (02) 5978 5978

3. osobne v podateľni ministerstva od 7:30 - 15:30 hod.

4. poštou na adresu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Legislatívno- právny odbor 
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (písomne, faxom, elektronicky e-mailom alebo na diskete, osobné prevzatie a pod.)

Žiadateľ o informáciu hradí súvisiace náklady za rozmnožovanie, digitálne nosiče, telefonické a faxové poplatky.

Na zastupiteľských úradoch a slovenských inštitútoch za sprístupnenie informácií zodpovedá vedúci zastupiteľského úradu alebo riaditeľ slovenského inštitútu.

Na stiahnutie:
 

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona

 

Postup povinnej osoby pri vybavovaní žiadostí o informácie vrátane dodržiavania príslušných lehôt:
 
  • Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
  • Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
  • Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
  • Ak organizačný útvar ministerstva nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote do 8 dní.
 
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku:
 
  • Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Rozklad sa podáva MZV SR ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Ak príslušný útvar ministerstva rozkladu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ho rozkladovej komisii ministra, ktorá pripraví návrh rozhodnutia ministra o rozkladoch.
  • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
  • Iné žiadosti, návrhy a podania povinná osoba odstúpi príslušnému útvaru ministerstva na vybavenie.

Ministerstvo neposkytne informácie:

1. podliehajúce ochrane utajovaných skutočností,

a) týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,

b) týkajúce sa obchodného tajomstva,

c) odovzdané osobou, ktorej zákon takúto povinnosť neukladá, pokiaľ so sprístupnením informácie táto osoba nesúhlasila,

d) týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.

2. Gestor vylúči z informácie, ktorú má sprístupniť, tie jej časti, ktoré nemožno sprístupniť a zostávajúcu časť sprístupní.
 

Prístup verejnosti k výsledkom z inšpekčných a kontrolných činností a informácie o vydaných rozhodnutiach

zabezpečuje Odbor generálnej inšpekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súlade s obmedzeniami podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií.
Dátum poslednej aktualizácie: 20.3.2018 Dátum vytvorenia: 23.10.2015