Doprava

Oblasť dopravnej politiky ako pri leteckej tak aj cestnej /pozemnej doprave nebude počas prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020 nijako narušená a bude prebiehať v rovnakom režime ako v súčasnosti, teda ako počas trvania členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. Všetky licencie, certifikáty, preukazy vo vzťahu k servisu lietadiel a vozidiel ako aj oprávnenia pre pilotov a vodičov budú platiť tak ako doteraz. Do konca prechodného obdobia sa EÚ a Spojené kráľovstvo budú snažiť dosiahnuť nové bilaterálne vysporiadanie vzťahov pri spolupráci v dopravnej politike.

 

 

CESTNÁ DOPRAVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách, ktorými sa zabezpečuje základné prepojenie cestnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy so zreteľom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie  (dokument uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)
 
 • cieľom nariadenia je stanoviť dočasné opatrenia, ktoré umožnia prevádzkovateľom cestnej dopravy doručovať tovar a prepravovať osoby v pravidelnej cestnej doprave na základe už udelených licencií medzi UK a ČŠ EÚ (27) na základe reciprocity
 • nariadenie sa vzťahuje  aj na pravidelnú autobusovú a autokarovú dopravu;
 • nariadenie upravuje lehoty účinnosti prístupových práv v oblasti kabotáže 
  - prvé 4 mesiace: povolené 2 aktivity za 7 dní
  - po nich nasledujúce 3 mesiace: povolená 1 aktivita za 7 dní
  - posledné 2 mesiace účinnosti: nie je povolená žiadna aktivita
 • uplatňovanie nariadenia je podmienené reciprocitou zo strany Spojeného kráľovstva
 • nariadenie má za cieľ zachovať podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže a zabrániť negatívnym vplyvom brexitu na medzinárodnú cestnú dopravu
 
Pokiaľ ide o nepravidelnú autobusovú dopravu, Spojené kráľovstvo po vystúpení z EÚ pristúpi k dohode INTERBUS.

 

Čl. XVI

 

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z.,  zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona  č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

 

 Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

„§ 13c Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

 

Kvalifikačná karta vodiča vyhotovená podľa vzoru platného v Európskom spoločenstve a ktorá bola vydaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa považuje za kvalifikačnú kartu vodiča vydanú v inom členskom štáte, ak je zaručená vzájomnosť.“.

 

Čl. XVI

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 35 /2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

 Za § 56d sa vkladá § 56e, ktorý vrátane nadpisu znie:

 „§ 56d

 

Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

 

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vydané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) podľa osobitného predpisu1) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa uznáva v Slovenskej republike do 31. decembra 2020 v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti; to neplatí pre taxislužbu.

 

(2) Na účely § 6 ods. 7 je od skúšky oslobodený občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktoré bolo vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve podľa osobitného predpisu. 1)

 

(3) Povolenie na pravidelnú medzinárodnú dopravu osôb medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve je platné do 31. decembra 2019.“

 

LETECKÁ DOPRAVA

Nariadenie o  spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)
 
 • dopravcom s UK licenciou sa umožňuje poskytovať základné služby leteckej dopravy medzi UK a EÚ27
 • nedôjde k zastropovaniu frekvencií
 • v prípade, že letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom EÚ, prestane kvôli brexitu spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa vlastníctva a kontroly, bude mať 6 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia na to, aby všetky tieto požiadavky v plnej miere splnil
 • nariadenie sa vzťahuje aj na nepravidelné lety
 • právo poskytovať pravidelné lety v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme počas 7 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia;
 • podmienené reciprocitou zo strany Spojeného kráľovstva
 • zachovanie podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže
 • umožňuje obmedzené uplatňovanie spoločných letových kódov (code-sharing)
 • a prenájom lietadiel vrátane prenájmu lietadla s posádkou (wet-lease)
 • 5. letecká sloboda pre nákladnú leteckú dopravu – obmedzená na obdobie 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
 • uplatňovanie: odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody najneskôr do 24. októbra 2020

 

Spojené kráľovstvo reagovalo na prijatie nariadenia vydaním technického oznámenia 11. marca 2019.

 

 

Oznámenie sa opiera o 3 princípy:

 • zaručenie istoty a záruk pre priemysel a spotrebiteľov
 • minimalizovanie potenciálneho narušenia konektivity
 • podpora pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže  pre UK podniky pred budúcimi rokovaniami 

 

 

Nariadenie o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • zaoberá sa osvedčeniami o bezpečnosti letectva pre určité výrobky, súčasti a zariadenia leteckej techniky – platnosť takýchto osvedčení sa predlžuje na obdobie 9 mesiacov od začiatku jeho uplatňovania; EK bude oprávnená v prípade potreby túto lehotu predĺžiť
 • predĺženie poskytne dotknutým subjektom a Agentúre Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) dostatok času na to, aby mohla EASA naďalej vydávať potrebné osvedčenia, pričom sa zohľadní postavenie UK ako tretej krajiny       
 • uplatňovanie: odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody; niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať už od nadobudnutia účinnosti nariadenia (deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ)

 

ROAMING

 • dňom vystúpenia UK sa na volania a služby medzi UK a EÚ nebude uplatňovať nariadenie o veľkoobchodom roamingu – na tieto služby sa teda nebudú vzťahovať cenové limity platné v rámci EÚ
 • výška poplatkov za medzinárodné roamingové mobilné elektronické komunikačné služby sú predmetom komerčných dohôd medzi mobilnými operátormi

 

POŠTOVÉ SLUŽBY

 • v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody budú poštové služby poskytované v súlade s medzinárodnými zmluvami – Aktami Svetovej poštovej únie, t. j. rovnako ako je to s ostatnými krajinami mimo EÚ
 • možno očakávať negatívny vplyv na poštové sadzby a kvalitu poskytovania poštových služieb, konkrétne predĺženie doby dopravy, avšak ako dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Colnej únie a uplatňovania príslušnej legislatívy o dani z pridanej hodnoty

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018