Obchodné právo

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ 31. 1. 2020 prinesie do oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností ďalekosiahle dôsledky, pretože uplynutím prechodného obdobia (aktuálne k 31. 12. 2020) sa prestane uplatňovať sloboda usadiť sa, ktorá je základom práva obchodných spoločností v EÚ. Úprava obchodných spoločností obsiahnutá v nariadeniach prestane pre Spojené kráľovstvo platiť uplynutím prechodného obdobia. Právo obchodných spoločností upravené smernicami EÚ a teda aktuálne transponované do britského právneho poriadku bude po uplynutí prechodného obdobia v UK zrejme postupne menené. Aj táto časť acquis, resp. oblasť úpravy právnych vzťahov môže byť predmetom budúcich rokovaní o obchodnej dohode medzi Uk a EÚ. 

 

Postavenie britských občanov resp. osôb s bydliskom alebo sídlom v UK pri podnikateľskej činnosti uskutočňovanej v SR sa uplynutím prechodného obdobia nezmení. Súčasná formulácia podmienok podnikania zahraničných osôb v SR je založená na formálnej reciprocite. Náš zákon však môže uložiť v niektorých prípadoch prísnejšie podmienky. Deje sa tak napríklad pri vyžadovaní povinného zápisu zahraničných osôb do Obchodného registra. Výnimkou sú však nielen osoby s bydliskom a sídlom v EÚ štátoch, ale i v štátoch OECD, medzi ktoré patrí i UK. Postavenie UK sa tak v tejto otázke nezmení, prejde iba zo skupiny EÚ štátov do skupiny OECD štátov.

 

  Založenie obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky - úprava je založená na smerniciach EÚ, táto úprava bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny. 

 

  Zlúčenia a splynutia (fúzie) obchodných spoločností - úprava je založená na smerniciach EÚ, táto úprava bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny. 

 

  Zrušenie obchodnej spoločnosti - úprava je založená na smerniciach EÚ, táto úprava bude počas prechodného obdobia  zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

 

  Obchodné registre - projekt prepojenia obchodných registrov bude po uplynutí prechodného obdobia fungovať naďalej avšak bez účasti Spojeného kráľovstva.

 

  Európske právne formy obchodných spoločností - úprava obsiahnutá v nariadeniach sa uplynutím prechodného obdobia nebude v UK uplatňovať a transformáciu spoločností na britské spoločnosti budú upravovať vnútroštátne právne predpisy Spojeného kráľovstva.

 

  Úroky z omeškania v obchodných transakciách - úprava je založená na smerniciach EÚ a preto bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

 

  Obchodné tajomstvo - úprava je založená na smernici EÚ a teda bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019