Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Voltar

Slováci pri zrode unikátneho projektu v Šanghaji

Slováci pri zrode unikátneho projektu v Šanghaji

15.10.2018 | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Čína

Konkrétnym výsledkom spolupráce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a East China Normal Univerzity Šanghaj je rozvoj ekomesta na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom na území Číny.

 

Spoločný výskum univerzít  je zameraný na ekosystémy a smart udržateľný rozvoj miest. Konkrétne ide o hodnotenie dopadov klimatických zmien, ich zmierňovanie, využívanie synergie moderných technológií, zavedenie nulovej produkcie odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia a podobne. 

 

Generálna konzulka SR v Šanghaji Ivana Vala Magátová sa zúčastnila 12. októbra na medzinárodnej konferencii zameranej na ekologické projekty, kde prof. Maroš Finka a Ľubomír Jamečný zo STU Bratislava predstavili svoje zámery a výsledky doterajšej spolupráce na projekte. Vo svojom vystúpení vyzdvihla vzájomnú spoluprácu, ktorá prinesie obyvateľom Šanghaja a okolia nové možnosti na oddych a konkrétny príklad udržateľného rozvoja tohto ostrova. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že tento projekt nebude posledným v rámci spolupráce univerzít a že spolupráca sa rozšíri aj na výmenu študentov a profesorov.


Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY
Viac

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka