Matričná agenda

Konzulárni pracovníci na požiadanie slovenských štátnych príslušníkov trvale žijúcich v zahraničí môžu zabezpečiť vydanie bežných matričných dokladov Slovenskej republiky (ako napríklad: rodný list, sobášny list, úmrtný list, osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky a pod.). Podmienkou je vyplnenie príslušných tlačív (sú k dispozícii na konzulárnom úseku každého veľvyslanectva Slovenskej republiky), poskytnutie úplných príloh a uhradenie príslušného správneho poplatku.

Za rovnakých podmienok zabezpečí konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky matričné doklady zo zahraničia pre potreby občanov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, vrátane ich prípadného overenia, vyššieho overenia, či vybavenia tzv. "apostilou".

Pre platnosť cudzích matričných dokladov na území Slovenskej republiky sa mimo prípadného overenia vždy vyžaduje ich úradný preklad do slovenského jazyka. V tejto súvislosti odporúčame požiadať o preloženie dokladu buď priamo konzulárny úsek veľvyslanectva Slovenskej republiky v zahraničí (ak takúto službu poskytuje), alebo registrovaného prekladateľa na území Slovenskej republiky. Pripomíname, že uvedené doklady nevystavuje konzulárne pracovisko, ale oprávnený úrad na území Slovenskej republiky - preto môže ich vybavovanie trvať dlhší čas.


Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 2.4.2012