1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Overovanie dokladov

Overovanie dokladov

Publikované 27.05.2022

OSVEDČENIE PRAVOSTI PODPISU

Osvedčením pravosti podpisu (legalizáciou) zastupiteľský úrad potvrdzuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený, pred povereným zamestnancom zastupiteľského úradu listinu vlastnoručne podpísala, alebo že podpis, ktorým v minulosti listinu vlastnoručne opatrila, uznala za vlastný. Zastupiteľský úrad nezodpovedá za obsah listín, na ktorých sa overuje podpis, ani sa nemôže vyjadrovať k jeho správnosti.

Osoba, ktorej podpis má byť osvedčený, musí byť pri legalizačnom úkone osobne prítomná a nemôže sa dať zastúpiť. Jej totožnosť musí byť preukázaná úradným dokladom. Za úradný doklad totožnosti sa na účely legalizácie považuje:

a) v prípade občanov Slovenskej republiky – platný cestovný pas SR alebo platný občiansky preukaz SR,
b) v prípade cudzincov – platný cestovný pas vydaný krajinou, ktorej je cudzinec občanom.

Za úradný doklad totožnosti sa na účely legalizácie n e p o v a ž u j e iný doklad (napr. vodičský preukaz, preukaz zamestnanca a pod.)
 

 

OSVEDČENIE O SPRÁVNOSTI PREKLADU

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne je oprávnené osvedčovať preklady z oficiálneho/úradného jazyka štátu pôsobnosti, ktoré sú predložené žiadateľom. Takto osvedčené preklady sú určené na úradné použitie pred orgánmi Slovenskej republiky.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne nevyhotovuje preklady dokumentov, ale zabezpečuje osvedčenie správnosti už vyhotoveného prekladu. Preklad dokumentu si musí zabezpečiť každý žiadateľ sám alebo využitím prekladateľských služieb úradného prekladateľa ešte pred podaním žiadosti o osvedčovací úkon.
V mimoriadnych a naliehavých prípadoch môže Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne osvedčiť preklad zo slovenského jazyka do oficiálneho/úradného jazyka štátu pôsobnosti. V takomto prípade odporúčame žiadateľom vopred sa ubezpečiť, že úrad, ktorému je preklad určený, osvedčenie veľvyslanectvom Slovenskej republiky uznáva a akceptuje.

Upozornenie:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky neosvedčí správnosť prekladu v prípadoch dokumentov, ktoré si vyžadujú osobitnú znalosť cudzojazyčnej odbornej terminológie presahujúcu možnosti zastupiteľského úradu, ako napríklad lekárske správy, právne dokumenty (vrátane súdnych rozhodnutí, rozvodových rozsudkov), technické dokumenty a pod. V prípade pochybnosti je potrebné obsah dokumentu vopred konzultovať so zástupcomveľvyslanectva. Na osvedčenia správnosti prekladu tohto typu dokumentu na použitie pred orgánmi Slovenskej republiky je potrebné vyhľadať služby fyzickej alebo právnickej osoby splnomocnenej štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti a zapísanej v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je dostupný i na jeho internetovej stránke.

 

 

OSVEDČENIE O SPRÁVNOSTI FOTOKÓPIE

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne pri osvedčovaní o správnosti fotokópie listiny zodpovedá za to, že fotokópia listiny sa zhoduje s jej predloženým originálom.

Odmietnutie osvedčovacieho úkonu
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky odmietne vykonanie osvedčovacieho úkonu, ak je zjavné, že úkon odporuje právnym predpisom Slovenskej republiky, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom alebo vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci, ak nemožno spoľahlivo posúdiť obsah listiny, ale ak je žiadané osvedčenie pravosti podpisu osoby na nevyplnenej listine.

Listiny musia mať náležitú úpravu, musia byť čitateľné, bez chýb a skratiek, ktoré nie sú všeobecne známe, nemožno v nich zatierať alebo prepisovať. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky odmietne osvedčenie správnosti prekladu alebo fotokópie listiny, ak sú v listine akékoľvek doplnenia písané rukou alebo zmeny, vsuvky, škrty, ktoré by mohli oslabiť jej vierohodnosť.