1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo

Štátne občianstvo

Obsah
  Aktualizované 06.10.2022
  Publikované 06.10.2022

  Osvedčenie o štátnom občianstve

  Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve

  Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo SR. Štátne občianstvo SR možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom SR alebo platným občianskym preukazom SR alebo listinou o udelení občianstva SR. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas SR a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.

  Bližšie informácie o štátnom občianstve

   

  Kto môže požiadať

  • občan SR, ktorý získal občianstvo SR jedným zo spôsobov uvedených v právnych predpisoch platných v SR, a to
   • narodením,
   • udelením,
   • voľbou
   • alebo uzavretím manželstva.

   

  • rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti.

   

  Kde možno požiadať

  O osvedčenie/potvrdenie možno požiadať osobne prostredníctvom slovenského veľvyslanectva v Berne. Veľvyslanectvo zašle žiadosť, ak je kompletná, obvodnému (krajskému) úradu príslušnému podľa miesta trvalého, resp. posledného trvalého pobytu žiadateľa v SR.

  Ak žiadateľ nikdy nemal na území SR trvalý pobyt, osvedčenie/potvrdenie vystaví Obvodný úrad v Bratislave. Vystavené osvedčenie/potvrdenie obvodný úrad zašle veľvyslanectvu, ktoré vyzve žiadateľa na jeho vyzdvihnutie alebo mu ho zašle, ak o to vopred požiadal a zaplatil poštovné náklady. O osvedčenie možno požiadať aj priamo na príslušnom obvodnom úrade.

  Podľa Zbierky zákonov č. 502/2007 §9a ods.13, "Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať."

   

  Náležitosti podania žiadosti

  1. vyplnený formulár žiadosti, je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu  
  2. platný doklad totožnosti (môže byť aj neplatný, ak sa žiada o potvrdenie),
  3. rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953,
  4. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený. Ak sa sobáš, rozvod alebo úmrtie stali na území cudzieho štátu, je potrebné predložiť doklad s ďalším overením, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nemu byť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka,
  5. ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie,
  6. uhradenie správneho poplatku,
  7. fotokópie všetkých predkladaných dokumentov.

   

  Za občana mladšieho ako 18 rokov, žiadosť podáva zákonný zástupca s platným dokladom totožnosti.

   

  Strata štátneho občianstva

  Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022

  1. K strate slovenského štátneho občianstva nedôjde, ak občan SR nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu po 1. apríli 2022 jedným z nasledujúcich spôsobov:  

  • narodením,
  • osvojením,
  • udelením počas trvania manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu,
  • nadobudnutím u maloletého dieťaťa,
  • udelením, a to za predpokladu, že občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte.

   

  Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

  Občan, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia.

  Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom alebo telefonicky.

   

  Čo je potrebné doložiť k oznámeniu

  Vyplnený formulár (word 19,9 kB) a v závislosti od spôsobu nadobudnutia nasledovné listiny: 

   

  1. narodením

  • rodný list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou;
  • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina;
  • platný doklad SR rodiča
  • a platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu),

   

  2. osvojením

  • doklad potvrdzujúci osvojenie osvedčený apostilom či superlegalizáciou
  • a platné doklady totožnosti osvojiteľov

   

  3. udelením - občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte

  • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu,
  • prípadne aj doklad totožnosti ak ním disponuje;
  • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt osvedčený apostilom či superlegalizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka ALEBO hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov.

   

  Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022

  K strate slovenského štátneho občianstva dôjde, ak občan SR nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022.

  Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

  Občan, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca, je povinný bezodkladne nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu oznámiť slovenským úradom.

  Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom alebo telefonicky.

   

  Oznámenie obsahuje

   

  Čo je potrebné priložiť k oznámeniu

  • fotokópiu dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (pri podaní oznámenia je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál dokladu, apostilovanú a preloženú naturalizačnú listinu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (postačuje neosvedčený preklad),
  • platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR),
  • cestovný pas Slovenskej republiky a občiansky preukaz Slovenskej republiky.

   
  Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá.

   

  Znovunadobudnutie štátneho občianstva

  Osoba, ktorá

  • stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu
  • a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva,

  môže podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.

   

  Podanie žiadosti na veľvyslanectve

  Žiadosť je možné podať na okresnom úrade v sídle kraja alebo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berne. Žiadosť sa podáva osobne. Pre podanie žiadosti o znovu udelenie štátneho občianstva SR na veľvyslanectve je potrebné si vopred dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Takýto žiadateľ nemusí mať registrovaný pobyt na území SR. 

  Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive (word 54,3 kB)

   

  Čo je potrebné doložiť k žiadosti

  a) vyplnený dotazník (pdf, 425,4kB)

  b) štruktúrovaný životopis;

  c) platný doklad totožnosti;

  d) rodný list – zasiela sa fotokópia vyhotovená zastupiteľským úradom z originálu rodného listu, ktorý zastupiteľský úrad opatrí pečiatkou „Kópia zodpovedá originálu“ a malou pečiatkou so štátnym znakom a podpisom konzula – poplatok za osvedčenie takejto kópie sa nevyberá;

  e) doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva, resp. úmrtný list manžela) – zasiela sa fotokópia vyhotovená zastupiteľským úradom z originálu dokumentu, ktorý zastupiteľský úrad opatrí pečiatkou „Kópia zodpovedá originálu“ a malou pečiatkou so štátnym znakom a podpisom konzula – poplatok za osvedčenie takejto kópie sa nevyberá;

  f) hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt osvedčený apostilom, resp. superlegalizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt, ktorý nie je možné osvedčiť apostilom, resp. superlegalizovať (napr. vydaný strojovo, resp. ide o ID kartu alebo pobytové vízum a pod.) spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho obvyklý/registrovaný/trvalý pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov;

  g) doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 6 mesiacov) štátu, ktorého je štátnym občanom, prípadne na území ktorého sa v posledných 15 rokoch zdržiaval viac ako 180 po sebe nasledujúcich dní (okrem SR);

  h) listina o udelení cudzieho štátneho občianstva (tzv. naturalizačná listina);

  i) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má osvedčenie vydané;

  j) doklad o (poslednom) pobyte na území SR (môže nahradiť čestným vyhlásením);

  k) rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska, ak došlo k jeho zmene;

  l) tieto ďalšie doklady:

  • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní alebo doklad o podnikaní alebo iný doklad o zdroji príjmov;
  • potvrdenie o štúdiu;
  • potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie alebo potvrdenie o zdravotnom poistení;
  • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov (môže nahradiť čestným vyhlásením).

   

  Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov podľa písm. l.), ktoré sa ho týkajú a má ich k dispozícii. Doklady, ktoré si nemôže zadovážiť bez ťažkostí, môže nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

  Všetky doklady vydané cudzím štátom musia byť opatrené vyšším overením a musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.

  V prípade, ak osoba stratila štátne občianstvo SR a nie je možné požiadať o jeho znovu udelenie spôsobom uvedeným v § 7 ods. 7 zákona o štátnom občianstve, ostáva zákonná možnosť požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov.

  V takomto prípade si žiadateľ musí zároveň podať aj žiadosť o udelenie pobytu na území SR na účely konania o jeho žiadosti, na ktorú sa primerane použijú písm. a) až l).