Vodičský preukaz

Obsah
  Publikované 31.03.2023

  Vydávanie vodičských preukazov je upravené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Kto môže podať žiadosť

  Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu sa podáva osobne a môže ju podať iba osoba, ktorá:

  • má v Slovenskej republike trvalý pobyt a
  • a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. 

   

  Kde môžete požiadať o vodičský preukaz

  O vodičský preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek slovenskom zastupiteľskom úrade, ktorý vykonáva konzulárnu agendu. Dôvodom žiadosti môže byť:

  • strata alebo odcudzenie vodičského preukazu v zahraničí,
  • zmena mena alebo priezviska,
  • uplynutie doby platnosti vodičského preukazu.

   

  Kedy môžete požiadať o vodičský preukaz na veľvyslanectve

  Na veľvyslanectve môžete podať žiadosť ak

  • nejde o prvý vodičský preukaz,
  • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
  • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,

  O obnovenie vodičského preukazu môžete požiadať v prípade, že:

  • ste stratili vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
  • máte úradne zmenené meno alebo priezvisko,
  • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.

   

  Rezervujte si termín

  Na podanie žiadosti je nevyhnutné zarezervovať si termín vopred (prostredníctvom elektronickej služby, e-mailom, alebo telefonicky.)

  Zarezervujte si termín 

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  • doterajší vodičský preukaz (ak nejde o podanie žiadosti o obnovu vodičského preukazu za stratený/odcudzený
  • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  • v prípade odcudzenia alebo straty – potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu o nahlásení odcudzenia/straty predchádzajúceho vodičského preukazu, ak miestne orgány takéto potvrdenie vydávajú

   

  • Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musíte k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.

   

  • Ak ste dovŕšili vek 65 rokov pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B sa vyžaduje platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.

   

  Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

  V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

   

  Poplatky  

  O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady  v miestnej mene sa, informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

   

  Kto môže prevziať vydaný vodičský  preukaz

  Vodičský preukaz preberá žiadateľ osobne na veľvyslanectve, kde podal žiadosť.