1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 25.05.2022

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze. 

Slovenský občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu, ak zákon o občianskych preukazoch neustanovuje inak. Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj štátny občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo štátny občan Slovenskej republiky mladší ako 15 rokov. 

 

Platnosť občianskeho preukazu počas a po skončení krízovej situácie

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou COVID-19

Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie v dobe uvedenej nižšie, počas krízovej situácie  sa predlžuje

 • od  9. apríla  do 30. apríla 2020, sa predlžuje do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje  do  dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje  do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje  do štyroch mesiacov od jej odvolania.

 

Kto môže podať žiadosť

Pri podaní žiadosti o občiansky preukaz musí byť osobne prítomná  osoba, pre ktorú sa občiansky preukaz vystavuje.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade môže osobne podať:

 • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov,
 • štátny občan Slovenskej starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,
 • zákonný zástupca štátneho občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov
 • štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu okrem prípadu podľa písm. a) (štatutárny zástupca môže splnomocniť inú osobu),
 • fyzická osoba, ktorá sa stará o maloletého štátneho občana Slovenskej republiky na základe rozhodnutia súdu okrem prípadu podľa písm. a), 
 • opatrovník za štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý ktorému bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony,
 • iná osoba za štátneho občan Slovenskej republiky, ktorý nemôže sám podať žiadosť pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia. K žiadosti bezvládneho štátneho občana Slovenskej republiky sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychickej choroby. 

 

Biometria

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a nasnímaniu podpisu.

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, a ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu bezpečnostného osobného kódu (BOK). Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je straší ako 65 rokov si bezpečnostný osobný kód môže zvoliť aj neskôr. V ostatných prípadoch je za štátneho občana Slovenskej republiky povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podáva. V prípade odmietnutia zvolanie bezpečnostného osobné kódu, zvolí bezpečnostný osobný kód zastupiteľský úrad.

 

Aké doklady budete potrebovať

1. Skôr vydaný občiansky preukaz, poprípade doklad potvrdzujúci štátne občianstvo (platný cestovný pas Slovenskej republiky, platný občiansky preukaz, osvedčenie/potvrdenie  o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako 6 mesiacov).

2. Potvrdenie o pobyte, občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa aj jeho úradný preklad do slovenského jazyka.

3. Ak štátny občan Slovenskej republiky žiada uviesť údaje o titule, krvnej skupine, závažnej chorobe alebo ťažkom zdravotnom postihnutí, dokumenty o udelení titulu, rozhodnutie o uznaní dokladu za rovnocenný, lekárske potvrdenie, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

4. Ak štátny občan Slovenskej republiky žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzia spôsobilosti na právne úkony príslušné rozhodnutie súdu.

5. Ak štátny občan Slovenskej republiky žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu alebo po upustení od výkonu trest zákazu pobytu je povinný predložiť príslušné rozhodnutie súdu.

Uvedené doklady sa nevyžadujú, ak požadovaný údaj je uvedený v skôr vydanom občianskom preukaze.

Zastupiteľský úrad môže pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu akceptovať aj neplatný občiansky preukaz do 30 dní od jeho neplatnosti.

  

Prevzatie občianskeho preukazu 

Občiansky preukaz môže prevziať:

 • občan Slovenskej republiky, ktorý podal žiadosť o jeho vydanie,
 • osoba blízka štátnemu občanovi Slovenskej republiky  ( manželský partner, rodičia, dospelé deti ) po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • za dieťa zákonný zástupca po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • za občana, ktorý je bezvládny z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo je psychicky chorý osoba, ktorá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podala,
 • za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba
 • za štátneho občana Slovenskej republiky pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s notársky  osvedčeným podpisom. Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak štátny občan Slovenskej republiky pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu. 

Občiansky preukaz sa vydáva občanovi Slovenskej republiky,

 •  ktorý dovŕšil vek 15 rokov s platnosťou na 10 rokov;
 •  mladšiemu ako 15 rokov  s platnosťou na 5 rokov
 •  mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

 

Poplatky

1. Správny poplatok pri podaní žiadosti o prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení veku 15 rokov) v prípade

a) ak má žiadateľ  trvalý pobyt  na území SR - bez poplatku

b) ak žiadateľ nemá trvalý pobyt na území SR - 15 eur

2. Podanie žiadosti z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu v prípade

aak žiadateľ má trvalý pobyt na území SR - bez poplatku

bak žiadateľ nemá trvalý pobyt na území SR - 15 eur

3. Podanie žiadosti z dôvodu zmeny údajov v občianskom preukaze v prípade

a) ak je zmena údajov (napr. zmena adresy, doplnenie akademického titulu a pod.) jediným dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu - 15 eur

b) ak existuje iný dôvod na oslobodenie od poplatku (napr. v prípade výmeny občianskeho preukazu bez čipu za občiansky preukaz s čipom, v prípade žiadosti o výmenu občianskeho preukazu v súvislosti s uzavretím manželstva a pod.) bez poplatku

4. Podanie žiadosti o občiansky preukaz z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia - 50 eur