Sobáš v zahraničí

Aktualizované 04.04.2024
Publikované 01.09.2022

Aby bol váš sobáš, ktorý ste vykonali v zahraničí, zaregistrovaný aj v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o vystavenie slovenského sobášneho listu.

Slovenský sobášny list budete potrebovať, okrem iného, v prípade, ak si budete chcieť dať vystaviť cestovný pas alebo občiansky preukaz.

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

  • elektronicky rezervovať termín na podanie žiadosti
  • dostaviť sa na Konzulárne oddelenie Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Mníchove osobne,
  • žiadosť o uzavretí manželstva (rtf, 67 kb) vyplniť čitateľne paličkovým písmom v slovenskom jazyku ( Ak si klient žiadosť vypíše doma skráti to čas vybavovania žiadosti na úrade. Žiadosť sa nachádza o pár riadkov nižšie Žiadosť klient nepodpisuje. Pracovník na konzuláte overuje totožnosť predkladateľa a až potom klient žiadosť podpíše. Ak vám nie je niečo v žiadosti jasné, môžete nechať túto časť nevypísanú a vypísať ju až po konzultácii s pracovníkom generálneho konzulátu priamo na mieste )
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky)
  • predložiť originál nemecký sobášny list Mehrsprachiges formular,  Artikel 7 určený pre SR (tento dokument môže žiadať na tom istom úrade ako nemecký rodný list). Ak nemáte k dispozícii Mehrsprachiges formulár môžete tento doklad nahradiť úradným prekladom nemeckého sobášneho listu do slovenského jazyka.( úradný preklad znamená, že ho vykoná oficiálny prekladateľ/ ka a opatrí ho slovenskou prekladateľskou doložkou – viď: časť  prekladatelia )
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť právoplatný(é) rozvodový(é) rozsudok(y) (pri rozvodoch v Nemecku, ktoré boli po 1. máji 2004, stačí úradný preklad právoplatného rozvodového rozsudku do slovenčiny rozvody pred týmto dátumom musia byť uznané Krajským súdom na Slovensku) Rozvody  po 16. 2. 2019 nemusia byť opatrené apostillou. Do tohto dátumu realizované rozvody musia byť apostillované.
  • Ak pôvodný rozvod nebol na Slovensku zapísaný (to znamená ak nebol zaregistrovaný  Osobitnou matrikou v Bratislave), pred žiadosťou o nový sobášny list treba požiadať o zápis – duplikát sobášneho listu s rozvodovým rozsudkom
  • Ak bol pred svadbou jeden z manželov vdovec, treba priniesť informáciu o tejto skutočnosti (napr. úmrtný list - ak je v nemeckom jazyku, treba tento doklad preložiť  úradným prekladom aj do slovenského jazyka).

V prípade žiadostí o vydanie slovenského sobášneho listu po uzavretí manželstva v cudzine sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu snúbenca, ktorého narodenie je zaregistrované v registri fyzických osôb.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike v Bratislave.

Generálny konzulát neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom generálneho konzulátu  sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR v Bratislave.