Vodičský preukaz

Publikované 25.05.2022

Od 1. júla 2012 si možno osobne na slovenskom generálnom konzuláte požiadať o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu za týchto podmienok:

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

O výmenu vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 19.1.2013.

O obnovenie vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že:

 • žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.


K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá:

 • doterajší vodičský preukaz,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

a podľa dôvodu žiadosti:

 • doklad vydaný nemeckou políciou o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu,
 • matričný doklad Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),
 • v prípade, že žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov, predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v NSR.


Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C,CE, D1, D1E,D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike. Pokiaľ takýto doklad nepredloží, bude vo vodičskom preukaze ukončená platnosť vodičských oprávnení pre vyššie uvedené skupiny a žiadateľovi bude vydaný vodičský preukaz len s oprávnením platným pre skupinu AM,B, prípadne T ak je jeho držiteľom. Ostatné oprávnenia budú v preukaze aj naďalej zaznamenané, avšak s ukončenou platnosťou.

Za podanie žiadosti o nový vodičský preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 eur.

Prevziať vodičský preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom slovenského generálneho konzulátu, je možné len na tomto generálnom konzuláte.

Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na konzulát. Generálny konzulát nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.