Štátne občianstvo

Aktualizované 20.05.2022
Publikované 20.05.2022

Určenie štátneho občianstva

(1) Štátnym občanom Slovenskej republiky je osoba, ktorá podľa osobitného zákona bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky.
(2) Ak sú rodičia štátnymi občanmi Slovenskej republiky podľa odseku 1, majú ich štátne občianstvo aj ich maloleté deti.

 

Nadobúdanie štátneho občianstva narodením

(1) Štátne občianstvo narodením nadobúda dieťa,
a) ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
b) narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo
c) narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich.

(2) Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky dieťa, ktoré
a) sa narodilo na území Slovenskej republiky, alebo
b) bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu.

(3) Štátnym občanom Slovenskej republiky je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

 

Nadobúdanie štátneho občianstva osvojením

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom Slovenskej republiky , osvojené podľa osobitného zákona osvojiteľom alebo osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky, nadobúda osvojením štátne občianstvo Slovenskej republiky.

 

Nadobúdanie štátneho občianstva udelením

(1) Štátne občianstvo môže udeliť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a
a) má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

b) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten,
1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov,

c) ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,

d) proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,

e) proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,

f) proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,

g) proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu,

h) preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike; toto ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadateľa podľa čl. 6 odsek 2 písm. a) pododsek 2. a 9., odseku 3 písm. a) - c) a žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,

i) plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

(2) Bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak zákon neustanovuje inak, možno udeliť štátne občianstvo žiadateľovi
a) s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, ak
1. uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
2. ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,
3. má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,
4. je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,
5. je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
6. narodil sa na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva,
7. má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
8. je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva,
9. bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 zákona (na vlastnú žiadosť) a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
10. jeden z jeho rodičov bol v čase narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b) ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

(3) Bez splnenia podmienky uvedenej v ods. 1 písm. a) zákon umožňuje udeliť štátne občianstvo žiadateľovi,
a) ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo z dôvodov uvedených v § 7 ods. 4 zákona (dlhodobá neprítomnosť podľa uhorských zákonov, strata štátneho občianstva sobášom),

b) ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky (strata štátneho občianstva na vlastnú žiadosť) alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva,

c) je bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky a bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa tohto zákona, ak o to požiada a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu. Udelenie štátneho občianstva v tomto prípade je obligatórne.

 

Podávanie žiadosti

(1) Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podáva žiadateľ osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, zastupiteľskom úrade alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“).

(2) Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak zákon neustanovuje inak,
c) dôvody žiadosti,
d) dátum a podpis žiadateľa.

(3) K žiadosti žiadateľ o udelenie štátneho občianstva predloží:

a) stručný životopis,

b) doklad totožnosti,

c) rodný list,

d) doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený),

e) doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,

f) doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,

g) listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,

h) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,

i) tieto ďalšie doklady:
1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
6. potvrdenie o štúdiu,
7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.
Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. i) týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

(4) Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nadobúdajú štátne občianstvo spolu s rodičmi.

(5) Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky maloletému dieťaťu do 14 rokov

a) rodný list dieťaťa,

b) doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, napr. potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, potvrdenie o návšteve školy,

c) potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.
 

(6) Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti vyplní tiež dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva . Formulár dotazníka vydáva ministerstvo vnútra.

(7) Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú jeho rodičia. V prípade, že dotazník podpisuje len jeden z rodičov žiadateľa, je potrebný úradne overený súhlas druhého rodiča.

(8) Ak o to žiadateľ požiada, zastupiteľský úrad mu vydá potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

rtf
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR
(docx; 28.34 KB)
Stiahnuť

 

Odovzdávanie listiny o udelení štátneho občianstva

(1) Štátne občianstvo nadobúda žiadateľ prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva vystavenej ministerstvom vnútra.

(2) V zahraničí odovzdáva listinu o udelení štátneho občianstva žiadateľovi zastupiteľský úrad.

(3) Pred odovzdaním listiny zloží žiadateľ do rúk veľvyslanca, konzula alebo nimi poverenej osoby, sľub štátneho občana Slovenskej republiky. Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky.

(4) Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov, osoby, ktorým to neumožňuje ich zdravotný stav a osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

(5) Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva do 6 mesiacov po doručení písomnej výzvy, zastupiteľský úrad túto skutočnosť písomne oznámi ministerstvu vnútra a listinu vráti. Ministerstvo vnútra konanie zastaví, rozhodnutie o zastavení konania vyznačí v spise a žiadateľa o zastavení konania upovedomí.

 

Dvojaké štátne občianstvo

Štátne občianstvo možno udeliť cudzincovi, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom. Ak tomu nebráni dvojstranná zmluva uzavretá medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom, k udeleniu štátneho občianstva sa nevyžaduje zrušenie štátneho občianstva domovského štátu cudzinca. Rovnako zákon umožňuje slovenským občanom získať štátne občianstvo iného štátu pri zachovaní si občianstva Slovenskej republiky.

 

STRATA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť len prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť.

(2) V zahraničí podáva žiadateľ žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osobne na zastupiteľskom úrade.

(3) Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c) dôvody žiadosti,
d) dátum a podpis žiadateľa.

(4) K žiadosti žiadateľ predloží:
a) doklad totožnosti,
b) rodný list,
c) doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený),
d) výpis z registra trestov Slovenskej republiky nie starší ako 6 mesiacov,
e) prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
f) potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach (platby do zdravotnej a sociálnej poisťovne) v Slovenskej republike.

(5) Žiadateľ predloží potvrdenie, že nemá nedoplatky, od všetkých správcov daní (daňový úrad, colný úrad, obec). V prípade dane z nehnuteľnosti predloží takéto potvrdenie od všetkých obcí v Slovenskej republike, na území ktorých vlastní nehnuteľnosť, alebo doloží čestné vyhlásenie o tom, že nevlastní žiadny nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky.

(6) Potvrdenie obce posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky by malo obsahovať tiež informáciu, že žiadateľ nemá nedoplatky na miestnych poplatkoch (napr. za komunálny odpad a pod.).

(7) Predmetné potvrdenia vydávajú príslušné úrady iba osobe, ktorej sa doklady týkajú.

(8) O žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky. Ak žiadateľ nikdy nemal pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušným na rozhodnutie o prepustení zo štátneho zväzku Obvodný úrad Bratislava.

 

Strata štátneho občianstva

(1) Štátne občianstvo sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky .
(5) Maloleté deti mladšie ako 14 rokov, ktoré rodič uviedol v žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku, strácajú štátne občianstvo spolu s rodičom.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

(1) Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“) vydáva príslušný obvodný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti žiadateľa podanej osobne na obvodnom úrade v sídle kraja alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia obsahuje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c) dátum a podpis žiadateľa.

(3) K žiadosti o vydanie osvedčenia žiadateľ predloží:
a) doklad totožnosti,
b) rodný list,
c) doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený),
d) ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie.

(4) Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva každá osoba samostatne (za maloleté deti zákonný zástupca) a doručuje sa prostredníctvom zastupiteľského úradu podľa § 16 zákona na obvodný úrad v sídle kraja, príslušný podľa posledného miesta pobytu žiadateľa. Ak žiadateľ nemal pobyt na území Slovenskej republiky príslušný na konanie je Obvodný úrad Bratislava.

(5) Osvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňa jeho vydania a len v podobe originálu.

 

Potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

(1) Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

(2) Štátnemu občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa prechodne zdržiava na území inej krajiny a nedisponuje dokladom totožnosti Slovenskej republiky, alebo dokladom totožnosti vydaným cudzím štátom, alebo ktorému platnosť slovenských dokladov už uplynula (občan bez platného dokladu totožnosti) vydá na základe žiadosti obvodný úrad v sídle kraja potvrdenie. Potvrdenie uvádza skutočnosť, že osoba, ktorej bolo potvrdenie vydané, nebola prepustená zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

(4) Žiadateľ je povinný predložiť rovnaké doklady k žiadosti o potvrdenie ako pri vybavovaní žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ako podporný doklad môže byť k žiadosti priložený neplatný cestovný pas, alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky, ak ho má žiadateľ k dispozícii).

 

Spoločné ustanovenia

(1) Žiadosť o udelenie štátneho občianstva, o prepustenie zo štátneho zväzku a o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve za maloleté dieťa podáva jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

(2) V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť o udelenie štátneho občianstva, o prepustenie zo štátneho zväzku a o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve súdom ustanovený opatrovník.

(3) Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva, k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu.

(4) Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie (ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak) a musí k ním byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.