Výpis z registra trestov

Aktualizované 24.06.2022
Publikované 20.05.2022

Podať žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov v Slovenskej republike je nevyhnutné cez elektronický systém.

Žiadosť o výpis z registra trestov je možné podať aj na veľvyslanectve. Prvým krokom je podanie elektronickej žiadosti prostredníctvom elektronického systému. 

Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka;

  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;

  • štátne občianstvo;

  • pohlavie;

  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky:

  • občan SR predloží platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas SR;

  • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list s úradným prekladom do slovenského jazyka.

Za podanie žiadosti o výpis z registra trestov sa platí správny poplatok 10 eur v hotovosti.