Cestovný pas

Aktualizované 04.07.2022
Publikované 20.05.2022

Druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti slovenských občanov a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie upravuje Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kto môže požiadať o pas

Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území krajín, ktoré pokrýva zastupiteľský úrad SR v Jakarte.

 

Kde môžete požiadať o pas

O cestovný pas môžete požiadať:

• ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, oddelenie dokladov - je to najrýchlejší spôsob, ak sa zdržiavate v krajine susediacej so Slovenskom. Pozrite si informácie Ministerstva vnútra SR;

• konzulárny úsek zastupiteľského úradu SR (slovenské veľvyslanectvo alebo generálny konzulát).

 

Rezervujte si termín

Na podanie žiadosti si vopred rezervujte termín e-mailom (cons.jakarta@mzv.sk) alebo telefonicky (+62 213101068).

Osobná účasť pri podaní žiadosti o cestovný pas je nevyhnutná.

 

Aké dokumenty budete potrebovať

Keď žiadate o cestovný pas, musíte byť schopní preukázať svoju totožnosť a slovenské občianstvo. V čase podania žiadosti musíte predložiť platný doklad totožnosti SR, ktorý slúži aj ako doklad o štátnom občianstve (občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR). Vodičský preukaz nie je doklad totožnosti.

Ak takýto doklad nemátealebo je neplatný, musíte doložiť platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb (zákonný zástupca i samotný maloletý) pri podaní žiadosti je nevyhnutná.

Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) a predložiť slovenský rodný list dieťaťa. Ak bol vydaný slovenský rodný list, je predpoklad, že zápis o narodení dieťaťa sa nachádza v príslušných informačných systémoch. V takom prípade nemusíte rodný list predkladať.

Ak je zákonným zástupcom osvojiteľ, poručník, opatrovník, je potrebné predložiť také právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery, v ktorom sa výslovne uvádza, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach.

Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov môže o vydanie cestovného pasu požiadať aj bez prítomnosti zákonného zástupcu, avšak k žiadosti je povinný pripojiť písomný súhlas zákonného zástupcu s jeho osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom.

Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Zápis dieťaťa do cestovného pasu sa od 27. 6. 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od Vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

 

Poplatky

O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady v miestnej mene sa informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

 

Ako dlho trvá získanie pasu?

Všetky cestovné pasy sa vyrábajú na Slovensku. Doba doručenia cestovného pasu závisí od rýchlosti jeho doručenia zo Slovenska na príslušné veľvyslanectvo.

Veľvyslanectvo nemá možnosť urýchliť čas vybavovania.

Informáciu o tom, že pas je možné vyzdvihnúť, vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri podaní žiadosti. Pri prevzatí nového cestovného pasu je potrebné odovzdať starý pas, toto neplatí, ak ide o prvý cestovný pas žiadateľa alebo pas, ktorý bol odcudzený alebo bol stratený.

Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).

Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu (§ 18 ods. 3 zákona).

Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, prevezme vyhotovený cestovný doklad zákonný zástupca, ktorý žiadosť podal alebo iná osoba, ktorá žiadosť podala. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona).

Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť.

Zákon umožňuje zasielanie vyhotovených cestovných pasov aj poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou.

 

Platnosť cestovného pasu

Cestovný pas sa vydáva:

  • občanovi ktorý dovŕšil vek 16 rokov s platnosťou na 10 rokov,
  • občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov,
  • občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

 

Strata a odcudzenie cestovného dokladu

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v štáte, v ktorom sa nachádza a taktiež polícii Slovenskej republiky.

Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási osobne na ktoromkoľvek veľvyslanectve Slovenskej republiky.