Matričná agenda

Aktualizované 27.02.2023

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte na požiadanie slovenských štátnych príslušníkov trvale žijúcich v zahraničí môže zabezpečiť vydanie bežných matričných dokladov Slovenskej republiky (ako napríklad: rodný list, sobášny list, úmrtný list, osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky a pod.).

Podmienkou je

  • osobné podanie žiadosti na veľvyslanectve,
  • vyplnenie príslušných tlačív (sú k dispozícii na stiahnutie v časti formuláre),
  • poskytnutie úplných príloh a uhradenie príslušného správneho poplatku.

Konkrétne doklady potrebné na vystavenie jednotlivých matričných dokumentov uvádzame nižšie.

Pre platnosť cudzích matričných dokladov na území Slovenskej republiky sa vždy vyžaduje osvedčenie originálneho matričného dokladu

  • buď vo forme superlegalizácie (Indonézia, Malajzia, Brunej a Východný Timor)
  • alebo apostilácie (Filipíny, Singapur). 

Postup pri osvedčovaní dokladov vydaných v zahraničí

Rovnako je potrebné si zabezpečiť úradný preklad matričného dokladu do slovenského jazyka. V tejto súvislosti odporúčame požiadať o preloženie dokladu buď priamo na konzulárnom úseku veľvyslanectva, alebo prostredníctvom registrovaného prekladateľa na území Slovenskej republiky.

Pripomíname, že matričné doklady nevystavuje veľvyslanectvo, ale Osobitná matrika v Slovenskej republike a preto môže ich vybavovanie trvať dlhší čas, približne 2 - 4 mesiace.

Alternatívne je možné na vystavenie matričného dokladu splnomocniť osobu v Slovenskej republike, ktorá žiadosť o zápis do osobitnej matriky predloží za vás na matrike príslušnej vášmu bydlisku. V tomto prípade sú matričné doklady vystavené do 1 mesiaca.

Rodný list

Doklady potrebné k žiadosti o vystavenie rodného listu
1

Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 6321 stiahnutí
Stiahnuť
2

osvedčený (superlegalizácia alebo apostil) a úradne preložený do slovenského jazyka;
​​​​​​​originál rodného listu matrika nevracia, takže buď si žiadateľ zabezpečí dva originály alebo veľvyslanectvo môže vyhotoviť overenú kópiu osvedčeného a preloženého rodného listu, ktorá bude zaslaná so žiadosťou na osobitnú matriku
3

(originál k nahliadnutiu)
4

(k nahliadnutiu)
5

(v tomto prípade je nutná osobná prítomnosť oboch rodičov na veľvyslanectve)
6

zaplatenie správneho poplatku vo výške 25 eur alebo v miestnej mene.

Sobášny list

Doklady potrebné k žiadosti o vystavenie sobášneho listu
1

Zápis o uzavretí manželstva
RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 2457 stiahnutí
Stiahnuť
2

osvedčený (superlegalizácia alebo apostil) a preložený; originál sobášneho listu matrika nevracia, takže buď si žiadateľ zabezpečí dva originály alebo veľvyslanectvo môže vyhotoviť overenú kópiu osvedčeného a preloženého sobášneho list, ktorá bude zaslaná so žiadosťou na osobitnú matriku
3

(originál k nahliadnutiu)
4

(k nahliadnutiu)
5

Ak bolo predchádzajúce manželstvo jedného, príp. oboch manželov, občanov Slovenskej republiky, rozvedené orgánom Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
6

zaplatenie správneho poplatku vo výške 25 eur alebo v miestnej mene.