Občiansky preukaz

Aktualizované 04.07.2022
Publikované 20.05.2022

Vydávanie občianskych preukazov je upravené v Zákone č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch.

 

Platnosť občianskeho preukazu počas a po skončení krízovej situácie

Dočasné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou COVID-19

Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie v dobe uvedenej nižšie, počas krízovej situácie sa predlžuje

 • od 9. apríla do 30. apríla 2020, sa predlžuje do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje do štyroch mesiacov od jej odvolania.

 

Kde môžete požiadať o občiansky preukaz

O občiansky preukaz môžete požiadať

• ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, oddelenie dokladov - je to najrýchlejší spôsob, ak sa zdržiavate v krajine susediacej so Slovenskom. Pozrite si informácie Ministerstva vnútra SR;

• konzulárny úsek ktoréhokoľvek zastupiteľského úradu SR (slovenské veľvyslanectvo alebo generálny konzulát).

 

Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade môže podať:

 • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, v ostatných prípadoch podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu pre maloletých resp. pre osoby, ktoré boli úplne či čiastočne pozbavené spôsobilosti na právne úkony žiadosť podáva zákonný zástupca, resp. opatrovník
 • štátny občan Slovenskej starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti skôr vydanéhoobčianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,

 

Rezervujte si termín

Na podanie žiadosti si vopred rezervujte termín e-mailom (cons.jakarta@mzv.sk) alebo telefonicky (+62 213101068).

 

Aké dokumenty budete potrebovať

a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

 • žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz,
 • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

 • potvrdenie o strate/odcudzení občianskeho preukazu vydané príslušným policajným orgánom (ak polícia v štáte, kde k strate odcudzeniu došlo) takéto potvrdenie vydáva
 • doklad o štátnom občianstve (cestovný pas, osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve)

c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

 • doterajší občiansky preukaz,
 • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),
 • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

d) v prípade vydania občianskeho preukazu občanovi SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR:

 • doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),
 • potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od Vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list), prípadne iné doklady ako napr. potvrdenie o pobyte za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

 

Biometria

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a nasnímaniu podpisu.

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, a ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je okrem toho povinný podrobiť sa nasnímaniu bezpečnostného osobného kódu (BOK). V prípade odmietnutia zvolanie bezpečnostného osobné kódu, zvolí bezpečnostný osobný kód zastupiteľský úrad.

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 65 rokov si bezpečnostný osobný kód môže zvoliť aj neskôr.

 

Poplatky

O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady v miestnej mene sa, informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

 

Kto môže prevziať vydaný občiansky preukaz

 • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý podal žiadosť o jeho vydanie,
 • osoba blízka štátnemu občanovi Slovenskej republiky podľa písmena a) po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • za dieťa zákonný zástupca po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • za občana, ktorý je bezvládny z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo je psychicky chorý osoba, ktorá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podala,
 • za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba
 • za štátneho občana Slovenskej republiky pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak štátny občan Slovenskej republiky pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu.

Zastupiteľský úrad môže v odôvodnenom prípade vydaný občiansky preukaz doručiť poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou, ak o to štátny občan Slovenskej republiky požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vydaného občianskeho preukazu.

 

Platnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov. Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou 5 rokov.

 

Strata a odcudzenie občianskeho preukazu

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v štáte, v ktorom sa nachádza a taktiež polícii Slovenskej republiky.

Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási osobne na ktoromkoľvek veľvyslanectve Slovenskej republiky.