Overovanie dokladov

Publikované 20.05.2022

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR, môže overovať pravosť podpisov osôb, fotokópií a správnosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad nezodpovedá za obsah overovaných listín.

 

Osvedčenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.
 
 

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: 

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

 
Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym zamestnancom.
 
Správny poplatok za osvedčenie podpisu 10 eur sa uhrádza v eurách alebo v miestnej mene podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Osvedčenie zhody fotokópie

Osvedčením fotokópie Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. 

Žiadosť o osvedčenie zhody fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: 

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

 
Správny poplatok za osvedčenie každej strany listiny 10 eur sa uhrádza v eurách alebo v miestnej mene podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike (Superlegalizácia)

Verejné listiny vydané cudzozemskými orgánmi (napr. rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, vysvedčenia, certifikáty, certifikáty o spôsobilosti k sobášu, rozsudky o rozvode atď.) na použitie v Slovenskej republike musia byť najprv apostilované (Filipíny, Singapur) alebo legalizované na Ministerstve zahraničných vecí krajiny, ktorá listinu vydala (Indonézia, Malajzia, Východný Timor, Brunej), pričom Ministerstvo opatrí takúto listinu vo forme pečiatky alebo nálepky. Superlegalizácia je oficiálne osvedčenie Zastupiteľským úradom SR podpisu, pečiatky alebo pečate na oficiálnych verejných listinách vydaných cudzozemskými orgánmi.

Osvedčenie listiny je možné uskutočniť aj bez osobnej prítomnosti – zaslaním listiny prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti na adresu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte. Detaily tejto možnosti je potrebné vopred dohodnúť s konzulárnym oddelením Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte.

Správny poplatok za vyššie overenie verejnej listiny (tzv. superlegalizáciu) 20 eur sa uhrádza v eurách alebo v miestnej mene podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.