1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa

Aktualizované 11.07.2022
Publikované 24.05.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

 • vyplniť elektronickú žiadosť zápisu o narodení (s dodržaním slovenskej diakritiky) a rezervovať si čas návštevy konzulárneho oddelenia: Elektronická žiadosť o zápis o narodení dieťaťa a rezervácia termínu

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani osobne,
   - ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia sa dostaviť obaja, preukázať sa platným dokladom totožnosti a podpísať žiadosť,

 • predložiť platný doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas alebo občiansky preukaz),

 • doložiť dánsky rodný list dieťaťa s pripojeným viacjazyčným štandardným formulárom „Flersprogede standardformularer“ v slovenskom a dánskom jazyku, ktorý na požiadanie vystaví dánsky matričný úrad, *

 • ak má dieťa inú národnosť (napr. dánsku) a rodič dieťaťa si praje zápis priezviska v inom tvare, ako povoľujú slovenské zákony (napr. 2 priezviská), treba predložiť cudzozemský doklad totožnosti dieťaťa s takto zapísaným priezviskom,

 • predložiť originál sobášneho listu rodičov vydaného v Slovenskej republike,

V prípade, že rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, doložia originál alebo úradne overenú kópiu zápisu o určení otcovstva - Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (vyžaduje sa úradný preklad do slovenčiny),*

- možnosť vyhotoviť na konzulárnom oddelení,
- možnosť využiť služby úradných prekladateľov

Pri žiadosti o zápis narodenia do osobitnej matriky je možné požiadať o zaslanie rodného listu aj na adresu v Slovenskej republike. Počas doby vybavovania žiadosti o vystavenie rodného listu a následnej žiadosti o vystavenie cestovného pasu musí dieťa zotrvať v SR (nie je možný návrat do Dánska).

*doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

Správny poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 eur (cca 187,-DKK) a žiadateľ ho platí v DKK podľa platného kurzu v čase podania žiadosti v hotovosti.

Cenník položiek pri zápise do osobitnej matriky      
položka Položka sadzobníka Cena EUR Cena DKK
Zápis matričnej udalosti 251 25,-eur 186,-DKK
Preklad matričného dokladu (1 strana) 256b 30,-eur 224,-DKK
Preklad do slovenského jazyka (1 strana) 256a 20,-eur 149,-DKK
Overenie kópie (1 strana) 255a 10,-eur 75,-DKK

Úradní prekladatelia - kontakty:

Henrieta Jensen
tel: +45 26 47 44 67
henrieta.jensen@gmail.com

 

Upozornenie

Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail).

Pätička pre Zښ
Feedback