1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo

Štátne občianstvo

Aktualizované 11.07.2022
Publikované 24.05.2022

Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa § 9 ods. 16 zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej len “zákon“) štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo a toto nadobudol po 17.07.2010.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 16 zákona nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva (§ 9 ods. 17).

Vzhľadom na rozdielnosť právnych úprav jednotlivých štátov v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva z dôvodu uzavretia manželstva je potrebné túto výnimku zo straty štátneho občianstva Slovenskej republiky posudzovať tak, že ak v deň právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva manžela toto spoločné manželstvo trvá, k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedôjde, bez ohľadu na dĺžku pobytu v danom štáte a dĺžku trvania tohto manželstva.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky rovnako nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením (§ 9 ods. 18), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo.

Ten, kto stratil slovenské štátne občianstvo nadobudnutím občianstva iného štátu, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť slovenským úradom. Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom na cons.copenhagen@mzv.sk alebo telefonicky +45 39294120.

 

Oznámenie obsahuje 

docx
Oznámenie o strate štátneho občianstva
(docx; 185.72 kB)
Stiahnuť
 • osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo),

 • fotokópiu dokladu totožnosti,

 • miesto pobytu v zahraničí,

 • informáciu o dátume a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.

 

K oznámeniu je potrebné priložiť:

1. fotokópiu dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (pri podaní oznámenia je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva),

2. platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR),

3. cestovný pas SR a občiansky preukaz SR.

Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá.

Upozornenie
Každý, kto stratí slovenské štátne občianstvo nadobudnutím štátneho občianstva tretieho štátu môže požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov. Kompletnú žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov je možné podať spolu s oznámením o strate slovenského štátneho občianstva.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve

Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

Ak nemá občan možnosť preukázať sa žiadnym platným dokladom totožnosti je potrebné, aby najskôr podal občan žiadosť o osvedčenie o štátnom občianstve SR (OŠO). 

K podaniu žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve:

 • vyplniť elektronickú žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR (s dodržaním slovenskej diakritiky) a rezervovať si čas návštevy konzulárneho oddelenia: Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani osobne,

 • predložiť nasledujúce doklady/dokumenty Slovenskej republiky:
  - doklad žiadateľa  (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz - aj neplatné),
  - rodný list,
  - iné neplatné doklady
  - skôr vydané osvedčenie o štátnom občianstve
  - doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva
  - úmrtný list manžela/manželky

Správny poplatok -  platí sa v hotovosti, v DKK (podľa platného kurzu v čase podania žiadosti):

• pre všetky osoby 75,-DKK (t.j. 10,- eur podľa aktuálneho kurzu)

Vyhotovenie a doručenie na konzulárnom oddelení trvá približne 5-7 týždňov.

Vyhotovené doklady sa vydávajú výlučne osobne (neposielajú sa poštou).

Platnosť osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky je 6 mesiacov odo dňa vydania.

Pätička pre Zښ
Feedback