1. Domov
  2. Služby
  3. Brexit
  4. Všeobecné informácie
  5. Prístup k spravodlivosti v trestných veciach

Prístup k spravodlivosti v trestných veciach 

Publikované 14.07.2022

Procesné práva v trestnom konaní

Procesné práva podozrivých a obvinených osôb sú zakotvené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aplikovať aj na konania v Spojenom kráľovstve nezávisle od jeho vystúpenia z EÚ.

 

Nad rámec uvedeného dohovoru sa Spojené kráľovstvo v prechodnom období zaručuje dodržiavať aj katalóg procesných práv vyplývajúcich zo smernice č. 2010/64/EÚ (právo na tlmočenie a preklad) a smernice č. 2012/13/EÚ (právo na informácie) vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze. Občania budú mať v prechodnom období naďalej:

 

  • právo na poskytnutie písomného prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu. Výnimočne možno namiesto písomného prekladu poskytnúť jeho ústny preklad alebo ústne zhrnutie;
  • právo na bezodkladné poskytnutie písomného poučenia o právach (najmä o práve na tlmočenie a preklad, práva na pomoc advokáta, informácie o obvinení, o prístupe k dokumentom, o lekárskej pomoci, o trvaní pozbavenia osobnej slobody).

 

Neuzavretie dohody o ďalšom usporiadaní vzťahov v tejto oblasti by nemalo mať zásadný vplyv na rozsah procesných práv v trestnom konaní oproti súčasnosti, nakoľko Spojené kráľovstvo je viazané Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.

Bližšie informácie k otázkam v tejto kapitole poskytne Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

Obete a odškodnenie

Základné práva obetí upravuje v EÚ najmä smernica č. 2012/29/EÚ (o ochrane obetí trestných činov). Táto smernica je transponovaná aj v právnom poriadku Spojeného kráľovstva. Po ukončení prechodného obdobia smernica už nebude Spojené kráľovstvo zaväzovať a je možné, že revízia právnej základne Spojeného kráľovstva nadobudnutej počas členstva v EÚ sa dotkne aj ustanovení práva, transponujúcich v Spojenom kráľovstve túto smernicu. Aj keď zámerná zmena rozsahu práv obetí nie je pravdepodobná (nie je jednou z politických tém), práva obetí tak ako sú garantované smernicou nebudú zaručené.

 

Práva obetí trestných činov

Práva obetí trestných činov sú upravené v zákone č. 274/2017 Z.z. (zákon o obetiach), ktorý komplexne upravuje práva obetí, od práva na informácie cez právo na poskytnutie pomoci až po odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Práva garantované zákonom o obetiach patria každej osobe, ktorá sa domnieva, že je obeťou a to až do okamihu, kým sa nepreukáže, že obeťou nie je. Tieto práva sú na území Slovenskej republiky garantované každému, bez rozdielu a bez ohľadu na brexit. To znamená, že rozsah práv obetí trestných činov sa nemení.

Každá obeť má na Slovensku právo na informácie, na poskytnutie odbornej pomoci, na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou, na odškodnenie. Bližšiu informáciu je možné nájsť napr. na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Smernica o ochrane obetí trestných činov stanovila minimálne štandardy práv obetí. Základné práva obetí sú teda rovnaké aj v Spojenom kráľovstve. Bližšia informácia o právach obetí v Spojenom kráľovstve je dostupná napr. na stránke Európskeho portálu elektronickej justície.

Po skončení prechodného obdobia sa zmení právo obete podať trestné oznámenie slovenským orgánom, v prípade trestného činu spáchaného na území Spojeného kráľovstva. V takýchto prípadoch už obete budú musieť uplatňovať svoje práva priamo pred príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva a nie pred slovenskými justičnými orgánmi. V obdobnej situácii bude aj obeť zo Spojeného kráľovstva, v prípade trestného činu spáchaného na území SR.

 

Ochrana pred (násilným) protiprávnym konaním (ochranné príkazy)

Ak sa občan chce zdržiavať na území Spojeného kráľovstva a ak osobe pre neho nebezpečnej bolo uložené v SR ochranné opatrenie - zákaz alebo obmedzenie (napr. zákaz vstupu do istých miest, zákaz kontaktu alebo zákaz priblíženia sa), môže požiadať o vydanie európskeho ochranného príkazu príslušný orgán, ktorý vydal ochranný príkaz v SR. Tento príkaz umožní uznať účinky ochranného opatrenia vydaného na Slovensku v Spojenom kráľovstve. Podobne je možné uznať na Slovensku účinky obdobných ochranných opatrení vydaných v Spojenom kráľovstve.

Obeť alebo potenciálna obeť môže postupovať podľa smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze (v trestných veciach) alebo podľa nariadenia (EÚ) č.606/2013 o uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach, v závislosti od toho, ktorý orgán vydal ochranné opatrenie. Pre účely uznania je ale potrebné doručiť  žiadosť príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva (a naopak) pred koncom prechodného obdobia (t.j. do 31. decembra 2020).

V prípade absencie dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v tejto oblasti, nebude po ukončení prechodného obdobia možné postupovať na základe uvedených právnych predpisov.

 

Odškodňovanie

Ak sa občan stal obeťou trestného činu, ku ktorému došlo na území Spojeného kráľovstva, podľa § 18 ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z. (o obetiach trestných činov) môže podať žiadosť o odškodnenie adresovanú Ministerstvu spravodlivosti SR. Následne mu ministerstvo spravodlivosti, ako asistenčný orgán v zmysle § 18 ods. 3 uvedeného zákona, poskytne informácie o podmienkach pre získanie odškodnenia platných v Spojenom kráľovstve. Taktiež mu zašle tlačivá žiadosti potrebné na požiadanie o takéto odškodnenie a na požiadanie občanovi poskytne prípadnú pomoc i pri ich vyplnení. Ministerstvo spravodlivosti bezodkladne odošle žiadosť o odškodnenie spolu so súvisiacou dokumentáciou rozhodovaciemu orgánu, ktorým je v tomto prípade Criminal Injuries Compensation Authority (CICA).


Na odškodňovanie sa až do konca prechodného obdobia (t.j. aktuálne do 31.decembra 2020) vzťahuje uvedená úprava vychádzajúca zo smernice 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov, a to tak na Slovensku ako aj v Spojenom kráľovstve.


Po uplynutí prechodného obdobia by mal platiť v Spojenom kráľovstve vnútroštátny systém odškodňovania, ktorý vychádza z Criminal Injuries Compensation Scheme 2012. Ak táto právna úprava nebude zmenená, v prípade, ak došlo k spáchaniu trestného činu na území Spojeného kráľovstva, bude môcť žiadať odškodnenie aj občan členského štátu EÚ alebo jeho rodinný príslušník žijúci v Spojenom kráľovstve. Bližšie informácie je možné nájsť na stráne  Európskeho portálu elektronickej justície.

Bližšie informácie k otázkam v tejto kapitole poskytne Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

Výkon trestu odňatia slobody

Odpykanie trestu uloženého v Spojenom kráľovstve na Slovensku

Občan Slovenskej republiky, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), pre ktoré si chce odpykať trest na Slovensku, môže o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.


Odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa riadi rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody), pokiaľ boli doručené príslušnému slovenskému súdu do ukončenia prechodného obdobia ( t.j. do 31. decembra 2020).


V prípade absencie dohody o budúcich vzťahoch v trestnej oblasti bude od 1. januára 2021 potrebné, aby sa občan obrátil na Ministerstvo spravodlivosti Spojeného kráľovstva, pričom konanie bude spravované Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

 

Odpykanie trestu uloženého na Slovensku v Spojenom kráľovstve

Občan, ktorý má v Spojenom kráľovstve obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), ktoré odôvodňujú odpykanie trestu v Spojenom kráľovstve, sa mohol do ukončenia prechodného obdobia obrátiť na slovenský súd, ktorý vydal rozsudok, pričom odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa do konca prechodného obdobia riadi rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody).


V prípade absencie dohody o budúcich vzťahoch v trestnej oblasti sa bude potrebné obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. V oboch prípadoch  sa bude problematika spravovať Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.


Bližšie informácie k otázkam v tejto kapitole poskytne Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

Preukazovanie bezúhonnosti

Výpisy a odpisy z trestných registrov

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nebude mať bezprostredný vplyv na priame práva občanov pokiaľ ide o otázky preukazovania bezúhonnosti. Ak budete potrebovať výpis z registra trestov, postup občana za účelom preukázania bezúhonnosti v Slovenskej republike sa i naďalej realizuje v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. (o registri trestov). Obdobný postup za účelom preukázania bezúhonnosti v Spojenom kráľovstve sa realizuje v zmysle právnych predpisov platných v Spojenom kráľovstve.