Poplatky

V zmysle §7 ods. 7 zákona astupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom.

Poplatky sa vyberajú v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma.

Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.

Konzulárne poplatky
PDF 208.7 kB, 5.1.2023, 2871 stiahnutí
Stiahnuť
Najpoužívanejšie správne poplatky na veľvyslanectve v Londýne
PDF 109.1 kB, 1.2.2024, 1265 stiahnutí
Stiahnuť