Štátne občianstvo

Aktualizované 12.04.2023
Publikované 12.04.2023

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

  • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • platným občianskym preukazom,
  • platným cestovným pasom,
  • potvrdením.

 

Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje, že osoba v nej uvedená je/bola k dátumu štátnym občanom Slovenskej republiky. Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve je jednou z náležitostí k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do osobitnej matriky, v prípade, ak osoba, ktorej sa úkon týka, nedisponuje iným platným dokladom preukazujúcim štátne občianstvo Slovenskej republiky.

 

Podanie žiadosti o o vydanie osvedčenia

Na zastupiteľskom úrade možno osobne podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve obsahuje

  1. vyplnený vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  2. doklad totožnosti vydaný Slovenskou republikou a platný doklad totožnosti vydaný cudzím štátom,
  3. rodný list,
  4. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
  5. ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný na ich predloženie.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania.

 

Potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Na zastupiteľskom úrade môže podať orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať, žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

 

Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR v zahraničí


Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Word 84.5 kB, 12.4.2023, 1167 stiahnutí
Stiahnuť