Narodenie dieťaťa

Aktualizované 13.03.2024
Publikované 22.09.2023

Zápis o narodení dieťaťa vykoná rodič dieťaťa osobne na veľvyslanectve SR v Madride alebo na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska v Slovenskej republike.

Žiadosť nie je možné podať priamo na Osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR.

 

Náležitosti zápisu o narodení dieťaťa podanom na veľvyslanectve

  • Vyplnený formulár k zápisu o narodení dieťaťa (podpis žiadateľa overuje konzulárny úsek veľvyslanectva)
  • Originál španielskeho rodného listu dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka. Rodný list môže byť vydaný s viacjazyčným štandardným formulárom pre použitie na Slovensku v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/1191.  V prípade, že matričný úrad nevydá viacjazyčný štandardný formulár, je potrebné dokument preložiť úradným prekladateľom do slovenského jazyka.
  • Osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa, žiadosť je možné podať prostredníctvom veľvyslanectva. Osvedčenie sa nevyžaduje, ak sú obaja rodičia výlučne občania SR, žiadosť o zápis o narodení podajú v lehote do 180 dní od narodenia dieťaťa a predložia čestné vyhlásenie o štátnom občianstve (formulár k dispozícii pri podaní žiadosti).  Podpisy rodičov na čestnom vyhlásení sa osvedčia na veľvyslanectve.
  • Doklad rodiča o stave (občana SR) – slovenský sobášny list/právoplatné rozhodnutie o rozvode. Pokiaľ bolo manželstvo uzavreté mimo územia Slovenskej republiky a doposiaľ nebol vystavený slovenský sobášny list, je potrebné požiadať zároveň o zápis o uzavretí manželstva a vydanie sobášneho listu SR.
  • Platné doklady totožnosti rodičov dieťaťa t.j. občiansky preukaz alebo cestovný pas.
  • Španielsky doklad totožnosti dieťaťa, ak jeden z rodičov dieťaťa je španielsky občan.
  • Predplatená spiatočná obálka, ak si žiadateľ nevyzdvihne sobášny list osobne.
  • Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.