Sobáš v zahraničí

Publikované 30.05.2022

Zápis o uzavretí manželstva vykoná občan na veľvyslanectve SR v Madride osobne alebo na matričnom úrade v SR osobne alebo prostredníctvom  splnomocnenej osoby.

 

Náležitosti zápisu o uzavretí manželstva podanom na veľvyslanectve SR

1. Vyplnený formulár k zápisu (podpis žiadateľa overuje konzulárny úsek veľvyslanectva). 

2. Originál cudzozemského (španielskeho) sobášneho listu s prekladovým formulárom pre použitie na Slovensku (tieto matričné dokumenty vydané v Španielsku po 16. februári 2019 nie je potrebné opatriť apostilom); v prípade, že nie je priložený prekladový formulár, je potrebné dokument preložiť úradným prekladateľom do slovenského jazyka.

3. Platné doklady totožnosti manželov, t.j. občiansky preukaz alebo cestovný pas.

4. Predplatená spiatočná obálka, ak si žiadateľ nevyzdvihne sobášny list osobne.

Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 25 eur.