Štátne občianstvo

Obsah
  Aktualizované 13.03.2024
  Publikované 13.03.2024

  Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:

  • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • platným občianskym preukazom,
  • platným cestovným pasom, alebo
  • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje, že osoba v nej uvedená je štátnym občanom Slovenskej republiky. Osvedčenie o štátnom občianstve je jednou z náležitostí k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do Osobitnej matriky, v prípade, ak osoba, ktorej sa úkon týka, nedisponuje iným platným dokladom preukazujúcim štátnoobčiansky status.

   

  Kto podáva žiadosť

  Žiadosť podáva osobne osoba (občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov alebo maloleté dieťa), ktorej štátne občianstvo má byť osvedčené.

  Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží:

  • platný doklad totožnosti,
  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle VÚC na ich predloženie.

   

  Platnosť osvedčenia /potvrdenia o štátnom občianstve

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

   

  Potvrdenie o štátnom občianstve SR

  Obvodný úrad v sídle VÚC vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle VÚC, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

  Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

  Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.