Cestovný pas

Obsah
  Aktualizované 01.04.2024
  01.04.2024
  Aktualizované informácie o poplatkoch platných od 1. apríla 2024.
  Publikované 13.04.2023

  Právne predpisy

  Druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti slovenských občanov a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie upravuje Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  Kto môže požiadať o pas

  Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Spojených štátov mexických, Belize, Guatemaly, Hondurasu, Kostariky, Nikaraguy, Panamy a Salvádoru na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiko City.

   

  Kde môžete požiadať o pas

  • Na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru Slovenskej republiky, oddelenie dokladov -  je to najrýchlejší spôsob. Pozrite si informácie Ministerstva vnútra SR;
  • Na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky (slovenské veľvyslanectvo alebo generálny konzulát).

   

  Rezervácia termínu

  Na podanie žiadosti na veľvyslanectve si musíte vopred rezervovať termín e-mailom na emb.mexiko@mzv.sk

  Osobná účasť pri podaní žiadosti o cestovný pas je nevyhnutná.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  Keď žiadate o cestovný pas, musíte byť schopní preukázať svoju totožnosť a slovenské občianstvo. V čase podania žiadosti musíte predložiť platný doklad totožnosti Slovenskej republiky, ktorý slúži aj ako doklad o štátnom občianstve (občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný pas Slovenskej republiky). Vodičský preukaz nie je doklad totožnosti.

  Ak takýto doklad nemáte, alebo je neplatný, musíte doložiť platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 

  Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb (zákonný zástupca i samotný maloletý) pri podaní žiadosti je nevyhnutná.

  Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) a predložiť slovenský rodný list dieťaťa.

  Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

   

  Platnosť cestovného dokladu

  Cestovný pas sa vydáva:

  • Občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – s platnosťou 10 rokov;
  • Občanovi mladšiemu ako 16 rokov – s platnosťou 5 rokov;
  • Občanovi mladšiemu ako 6 rokov – s platnosťou 2 roky;
  • Občanovi, ktorému nie je možné nasnímať odtlačky prstov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

   

  Poplatky  
  Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 60 eur
  Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 22 eur
  Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 14 eur
  Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 45 eur
  Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 14 eur

  Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v miestnej mene mexické peso MXN podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

   

  Ako dlho trvá získanie pasu?

  Všetky cestovné pasy sa vyrábajú na Slovensku. Doba doručenia cestovného pasu závisí od rýchlosti jeho doručenia zo Slovenska na príslušné veľvyslanectvo.

  Veľvyslanectvo nemá možnosť urýchliť čas vybavovania.

  Informáciu o tom, že pas je možné vyzdvihnúť, vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri podaní žiadosti. Pri prevzatí nového cestovného pasu je potrebné odovzdať starý pas, toto neplatí, ak ide o prvý cestovný pas žiadateľa alebo pas, ktorý bol odcudzený alebo bol stratený.

  Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť.

  Zákon umožňuje zasielanie vyhotovených cestovných pasov aj poštou v predplatenej obálke (napr. DHL) na náklady žiadateľa. Pokiaľ  sa rozhodnete pre túto formu, je potrebné uhradiť službu Door to Door, po jej zaplatení dostanete potvrdenie s čiarovým kódom zásielky, toto potvrdenie je potrebné zaslať na email emb.mexico@mzv.sk.

  Pri zaslaní nového cestovného pasu je potrebné najprv zaslať starý pas, táto podmienka neplatí, ak ide o prvý cestovný pas žiadateľa alebo pas, ktorý bol odcudzený alebo bol stratený.


  Strata/odcudzenie cestovného dokladu

  Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v krajine udalosti a taktiež polícii Slovenskej republiky.

  Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiko City, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

  Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
  Word 26.5 kB, 4.1.2023, 4233 stiahnutí
  Stiahnuť

  Náhradný cestovný doklad

  O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže cestovného pasu.

  V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 14 eur, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 30 eur, (v MXN v prepočte podľa aktuálneho kurzu).

  Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.

  O náhradný cestovný doklad môže požiadať slovenský občan aj iné veľvyslanectvo členského štátu EÚ, v prípade, že Slovensko nemá v danej krajine svoj zastupiteľský úrad (v Belize, Guatemale, Hondurase, Kostarike, Nikarague, Paname a Salvádore).

  Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
  Word 90.9 kB, 28.3.2023, 2058 stiahnutí
  Stiahnuť