Výpis z registra trestov

Aktualizované 14.04.2023
Publikované 14.04.2023

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba preukazuje či bola alebo nebola právoplatne odsúdená.

Na zastupiteľskom úrade môže podať žiadosť o výpis z registra trestov osoba, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené.

Žiadosť o výpis z registra trestov môže na zastupiteľskom úrade podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.

Žiadosť o výpis z registra trestov  sa podáva na zastupiteľskom úrade osobne.

K žiadosti o výpis z registra trestov je potrebné predložiť

  • štátny občan Slovenskej republiky platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad,
  • štátny občan cudzieho štátu rodným listom preloženým do slovenčiny a platným cestovným  dokladom
  • v prípade právnickej osoby výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná (v prípade potreby overeným písomným splnomocnením štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z tohto registra).

Ak žiadateľ požaduje vyššie overenie vydaného výpisu z registra trestov, je povinný túto skutočnosť uviesť pred podaním žiadosti.

Zároveň uvedie, pre použitie v ktorej krajine vyššie overenie vyžaduje z dôvodu rozsahu vyššieho overenia podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.

Ak osoba, ktorá žiada o výpis z registra trestov požaduje, aby výpis z registra trestov prevzala iná osoba, uvedenú skutočnosť vyznačí v žiadosti. V žiadosti uvedie, či výpis z registra trestov iná osoba prevezme na zastupiteľskom úrade, na ktorom bola žiadosť podaná alebo na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave.

Výpis z registra trestov zasiela zastupiteľský úrad na adresu osoby, ktorá o výpis z registra trestov požiadala v mieste obvyklým alebo dohodnutým spôsobom alebo ho osoba, ktorá o výpis z registra trestov požiadala alebo iná osoba alebo splnomocnená osobne prevezme na zastupiteľskom úrade, na ktorom bola žiadosť o výpis z registra trestov podaná alebo na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave.