Schengenské víza

Obsah
  Aktualizované 14.04.2023
  Publikované 14.04.2023

  Bezvízový vstup

  ​​​​​​​Štátni občania Spojených štátov mexických, ktorí sú držiteľmi platných mexických pasov s platnosťou, ktorá je dlhšia ako 3 mesiace od konca plánovaného krátkodobého pobytu na území Schengenského priestoru nepotrebujú na krátkodobý pobyt na území Schengenského priestoru víza. Títo občania sú povinní rešpektovať pravidlo krátkodobého pobytu, ktorého trvanie nesmie presiahnuť 90 dní počas ktorýchkoľvek 180 dní (viď. Krátkodobý pobyt).

  Pre štátnych občanov iných štátov je potrebné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky (emb.mexico@mzv.sk).

  Čo je Schengen

  Schengenský priestor je časť územia Európy, v ktorom môžu osoby voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste členských štátov bez toho, aby boli podrobené hraničnej a colnej kontrole. Vnútorné hranice sú zrušené, ale pre ochranu bezpečnosti členských štátov je posilnená kontrola na vonkajších hraniciach. Cieľom spoločných pravidiel kontrol a účinného dohľadu na vonkajších hraniciach je zamedzenie nelegálneho prisťahovalectva, pašovania drog a iných protizákonných aktivít. Členské štáty Schengenu majú tiež spoločný postup pri uplatňovaní vízovej politiky.

  Členské štáty Schengenu

  Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taliansko.

  Viac o schengenskom priestore na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

  Krátkodobý pobyt

  Krátkodobý pobytom v Schengenskom priestore je pobyt za účelom turizmu, štúdia alebo podnikania (nikdy nie závislej práce), ktorý nepresiahne dobu 90 dní počas ktorýchkoľvek 180 dní. Pre dlhší pobyt:

  • pobyt na území Slovenskej republiky
  • národné víza

  Dátumom vstupu je vždy prvý deň pobytu na schengenskom území a dňom výstupu je deň opustenia schengenského územia.

  Akýchkoľvek 180 dní znamená, že toto obdobie je počítané spätne na každý jeden začatý deň od konkrétneho dátumu. Takýto spätný súčet dní v schengenskom priestore nesmie nikdy presiahnuť povolenú hranicu 90 dní.

  Štátny občan tretieho štátu je sám zodpovedný za dodržiavanie pravidla 90 dní počas akýchkoľvek 180 dní.

  Na výpočet dodržiavania pravidla 90 dní v rámci akýchkoľvek 180 dní slúži aj softwarový nástroj vytvorený Európskou komisiou, vízová kalkulačka:

  Vízová kalkulačka na webovej stránke Európskej komisie

  Aký typ víza potrebujem?

  Typ víza, ktorý potrebujete, závisí od dĺžky a účelu vašej cesty. Vízum sa udelí na jeden, dva alebo viac vstupov. O dĺžke platnosti, dobe pobytu a počtu vstupov rozhodne zastupiteľský úrad v zmysle schengenských predpisov.

  Letiskové tranzitné vízum (A vízum)

  Za normálnych okolností môžete počas zastávky alebo transferu medzi dvoma etapami medzinárodného letu zotrvať v medzinárodnej tranzitnej zóne na letisku bez víz. V závislosti od štátnej príslušnosti podliehajú niektoré kategórie cudzincov vízovej povinnosti, aj keď neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu letiska. Letiskové tranzitné víza oprávňujú iba na prechod cez medzinárodné tranzitné priestory letísk.

  Jednotné schengenské vízum (C vízum)

  Členské štáty Schengenu udeľujú vo všeobecnosti jednotné schengenské víza platné na území všetkých schengenských štátov. Toto vízum umožňuje vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo viac pobytov, ktorých trvanie v súhrne nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu. Maximálna dĺžka platnosti schengenského víza je 5 rokov.

  V určitých prípadoch však môže byť vydané vízum s obmedzenou územnou platnosťou platné len na území členského štátu, ktorý vízum vydal, alebo na území len niektorých členských štátov. Údaje o územnej platnosti víza, dobe platnosti víza, počte dní povoleného pobytu a počte povolených vstupov sú vyznačené na vízovej nálepke. 

  Kde podať žiadosť o udelenie víza

  Štátni občania tretích štátov, ktorí sa legálne zdržiavajú na území Spojených štátov mexických, ktorí chcú vstúpiť do schengenského priestoru a podliehajú vízovej povinnosti, môžu požiadať o vízum

  1. Ak je Slovenská republika cieľovou destináciou, žiadosť o udelenie víza musí byť podaná na zastupiteľskom úrade v Spojených štátoch mexických.
  2. Ak žiadateľ o udelenie schengenského víza plánuje navštíviť viac ako jednu destináciu alebo ak sa má počas obdobia dvoch mesiacov uskutočniť viacero samostatných návštev, žiadosť o udelenie schengenského víza musí byť podaná na zastupiteľskom úrade toho štátu, ktorý predstavuje hlavnú destináciu návštev(-y) vzhľadom na dĺžku pobytu počítanú v dňoch alebo účel pobytu.
  3. Ak žiadateľ o udelenie schengenského víza plánuje navštíviť viaceré štáty schengenského priestoru a nie je možné určiť hlavnú destináciu, žiadosť o udelenie schengenského víza musí byť podaná na zastupiteľskom úrade toho štátu schengenského priestoru, do ktorého vstúpi ako do prvého. 

   

  Kedy podať žiadosť o udelenie schengenského víza

  Vybavenie žiadosti o udelenie schengenského víza môže niekedy trvať dlhší čas.

  Z uvedeného dôvodu je potrebné podať žiadosť o udelenie schengenského víza čo najskôr, avšak nie skôr ako šesť mesiacov pred plánovaným začiatkom cesty.

  Spravidla nie kratšie ako 15 dní pred plánovaným začiatkom cesty.

   

  Osobná účasť na podaní žiadosti a zber biometrických údajov

  Osobná účasť na podaní žiadosti o udelenie schengenského víza sa vyžaduje. 

  Všetkých žiadateľov o udelenie schengenského víza žiadame o rezervovanie si termínu stretnutia vopred prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na adresu: emb.mexico@mzv.sk.  

  Výnimkou sú žiadosti podané akreditovaným sprostredkovateľským subjektom a žiadosti podané profesijným, kultúrnym, športovým alebo vzdelávacím združením/inštitúciou v mene svojho člena.

  Všetky osoby, ktoré žiadajú o udelenie schengenského víza, sú povinné poskytnúť svoje biometrické údaje (odtlačky prstov) pri podaní žiadosti.

  Biometrické údaje osoby, ktorá žiada o udelenie schengenského víza sú uložené v novom vízom informačnom systéme (VIS).

  Niektoré kategórie žiadateľov o udelenie schengenského víza sú od povinnosti poskytnúť biometrické údaje oslobodené:

  • deti mladšie ako 12 rokov (požiadavka na osobnú účasť pri podaní žiadosti zostáva zachovaná),
  • osoby, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov,
  • hlavy štátov alebo vlád a členovia národných vlád so sprevádzajúcimi manželmi/manželkami, členmi oficiálnych delegácií ak sú pozvaní členským štátom alebo medzinárodnou organizáciou na oficiálnu návštevu,
  • panovníci a najvýznamnejší členovia kráľovských rodín, ak sú pozvaní štátom alebo medzinárodnou organizáciou na oficiálnu návštevu.

  Viac informácií a často kladené otázky (FAQ) na webovej stránke Európskej komisie

   

  Rozhodnutie o žiadosti o udelenie schengenského víza

  Rozhodnutie o žiadosti o udelenie schengenského víza má byť prijaté do 15 dní odo dňa podania prípustnej žiadosti o udelenie schengenského víza. Táto lehota môže byť predĺžená najviac na 45 dní.

  Žiadosť o udelenie schengenského víza/predkladané doklady

  1

  Žiadosť o schengenské vízum
  PDF 225.2 kB, 6.7.2023, 5582 stiahnutí
  Stiahnuť
  Vyplnená žiadosť o udelenie schengenského víza. Uvedená žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom na zastupiteľskom úrade. V prípade, ak ide o žiadosť neplnoletej osoby alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, žiadosť musí byť podpísaná rodičom, opatrovníkom alebo osobou, ktorá koná v jej mene.
  2

  Predloží farebnú fotografiu tváre pasového formátu (1ks), zodpovedajúcu požiadavkám ICAO, na svetlom pozadí.

  3

   Cestovný pas alebo oficiálny cestovný dokument nie starší ako 10 rokov uznaný Slovenskou republikou (a krajinami Schengenského priestoru) s platnosťou, ktorá je dlhšia ako 3 mesiace pred plánovaným koncom pobytu v Schengenskom priestore. Predložený cestovný doklad musí mať najmenej dve prázdne strany. Cestovné doklady vypísané rukou a cestovné doklady bez strojovo čitateľnej zóny nie sú prípustné.
  4

  5

   Návšteva rodiny/priateľov
  Pozývací list (originál) s podpisom pozývajúcej osoby overený notárom alebo pozývací list overený cudzineckou políciou.

  Poznámka: Zastupiteľský úrad si vyhradzuje právo na rozhodnutie, aké dokumenty bude považovať na overenie účelu krátkodobého pobytu.

  ​​​​​​​Pozývací list overený cudzineckou políciou môže zastupiteľský úrad požadovať od žiadateľa o udelenie schengenského víza akejkoľvek štátnej príslušnosti.
  Kópia občianskeho preukazu (alebo povolenia na pobyt) pozývajúcej osoby.

  Pracovná cesta
  Pozývací list (originál) od obchodného partnera v Slovenskej republike s určením povahy obchodného stretnutia s notársky overeným podpisom.
  Referenčný list od zamestnávateľa v Spojených štátoch mexických alebo pozývací list (originál) od živnostníka alebo obchodnej spoločnosti overený notárom alebo cudzineckou políciou špecifikujúci povahu obchodného stretnutia.

  ​​​​​​​Medzinárodná konferencia, seminár, workshop, kultúrne alebo športové podujatie
  Oficiálny list zamestnávateľa žiadateľa o udelenie schengenského víza potvrdzujúci zamestnanie a účel krátkodobého pobytu v Slovenskej republike alebo pozývací list od organizátora  overený cudzineckou políciou.

  Poznámka: Zastupiteľský úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť aký druh dokumentu bude vyžadovať na potvrdenie účelu krátkodobého pobytu.
  6

   Dôkaz o ubytovaní a cestovný plán na celý krátkodobý pobyt na území Schengenského priestoru:
  ​​​​​​​
  • Potvrdená rezervácia hotela (potvrdenie musí byť priamo od hotela, nie len od rezervačného portálu) s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla hotela a rezervačného čísla
  • alebo voucher vydaný cestovnou kanceláriou potvrdzujúci zaplatenie služieb, ktoré budú poskytované na území Slovenskej republiky (dĺžka pobytu, ubytovanie, atď.). Uvedený voucher musí obsahovať údaje o vykonanej platbe, nielen rezervácii alebo čiastočnej platbe.
  7

   Výpis z bankového účtu za posledné tri mesiace, ktorý obsahuje meno a adresu vlastníka účtu alebo dôkaz pravidelného príjmu.

  V prípade ak je účelom krátkodobého pobytu podnikanie, je možné predložiť list, v ktorom bude uvedené, že všetky náklady budú pokryté vysielajúcou alebo pozývajúcou obchodnou spoločnosťou.

  V prípade ak je účelom krátkodobého pobytu štúdium alebo výskum, je možné predložiť list, v ktorom bude uvedené, že všetky náklady budú plne uhradené.
  Poznámka: Výpis z bankového účtu môže byť stále vyžiadaný.
  ​​​​​​​
  Ak je osoba, ktorá žiada o udelenie schengenského víza neplnoletá, potvrdenie od oboch zákonných zástupcov (ak niektorý z rodičov nebol pozbavený výkonu rodičovských práv) alebo osoby, ktorej bol neplnoletý zverený do starostlivosti, potvrdzujúce krytie všetkých nákladov s potvrdením o finančnom zabezpečení takýchto nákladov.​​​​​​​
  8

   Spiatočná letenka alebo iný podobný doklad ako aj celý cestovný plán po krajinách schengenského priestoru.​​​​​​​
  9

   Akékoľvek dokumenty, z ktorých je zrejmý úmysel žiadateľa o schengenské vízum opustiť schengenský priestor a vrátiť sa do krajiny pobytu.​​​​​​​
  10

  Potvrdenie o uzatvorení cestovného (zdravotného) poistenia uzatvoreného zväčša v krajine, v ktorej má žiadateľ o schengenské víza pobyt, o tom, že uzatvorené poistenie hradí všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť počas krátkodobého pobytu v schengenskom priestore spojené s urgentnou lekárskou starostlivosťou a prípadnou repatriáciou (návrtom do štátu pobytu) alebo smrti.
  Uzatvorené cestovné poistenie musí byť platné pre všetky členské štáty schengenského priestoru a počas celej plánovanej dĺžky krátkodobého pobytu. Minimálna hodnota krytia je 30 000 eur.

  V prípade pracovnej cesty je v niektorých prípadoch možné akceptovať zdravotné poistenie uzatvorené obchodnou spoločnosťou. Potvrdenie od vysielajúcej obchodnej spoločnosti a deklaráciu poistného krytia firemnej poistky ako aj jej platnosť na územie členských štátov Schengenského priestoru je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o udelenie schengenského víza.
  ​​​​​​​
  Žiadatelia o schengenské víza na viac vstupov musia predložiť potvrdenie o cestovnom zdravotnom poistení len pre prvý plánovaný krátkodobý pobyt na území schengenského priestoru a podpísať prehlásenie, v ktorom uvedú, že sú si vedomí toho, že majú povinnosť mať uzatvorené cestovné poistenie na každý ďalší krátkodobý pobyt v krajinách schengenského priestoru.
  11

  Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré cestujú bez rodičov alebo len s jedným rodičom musia k žiadosti o udelenie schengenského víza predložiť písomný súhlas rodičov/rodiča (alebo zákonného zástupcu). Overenie podpisu/podpisov je vyžadované.

  ​​​​​​​V prípade ak rodičovské práva vykonáva iba jeden z rodičov alebo je dieťa zverené do starostlivosti inej osoby je potrebné predložiť dokument, ktorý takúto skutočnosť potvrdzuje (rodný list, úmrtný list, právoplatné rozhodnutie súdu, atď.).
  12

  Správne poplatky
  ​​​​​​​
  Za podanie žiadosti o udelenie schengenského víza sa vyberá správny poplatok vo výške 80 eur/35 eur pri deťoch medzi 6-12 rokom života. Administratívne poplatky za podanie žiadosti o udelenie víza sa vyberajú v MXN pesos a menia sa podľa aktuálne platného výmenného kurzu. Administratívny poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti. Platba kartou alebo šekom nie je možná. Ak bude žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, správny poplatok sa nevracia.

  Žiadosť o vízum a ochrana osobných údajov

  V žiadosti o vízum uvádzate Vaše osobné údaje, prípadne osobné údaje aj iných osôb (napríklad osoby, ktorá je pozývateľom, či osobné údaje rodinného príslušníka). Nižšie v priložených dokumentoch si môžete prečítať informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v žiadosti o vízum ministerstvom a tiež to, ako si je možné uplatniť vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vo vízovom informačnom systéme.

  Informácia o spracúvaní osobných údajov v žiadosti o vízum

  Práva dotknutej osoby vo Vízovom informačnom systéme