1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Vyššie overenie listiny (apostil)

Vyššie overenie listiny (apostil)


Obsah
  Aktualizované 14.04.2023
  Publikované 14.04.2023

  Verejné listiny vydané na území jedného štátu (zahraničné verejné listiny), ktoré sa majú predložiť v inom štáte, musia byť vyššie overené, ak majú byť v druhom štáte uznané.

   

  Čo je apostil

  Apostil je osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. Verejnú listinu opatrenú apostilom možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom.

  Osvedčenie sa vydáva na žiadosť osoby, ktorá listinu podpísala, alebo na žiadosť jej predkladateľa.

  Ak je osvedčenie riadne vyplnené, osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine (čl. 5 dohovoru).

  Apostil neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojený.

   

  Ako získať apostil v Mexiku?

  Každý štát, zmluvná strana dohovoru, určí orgány oprávnené vydávať osvedčenie – apostil.

  Veľvyslanectvo Slovenske republiky v Mexiku nevydáva apostily.

  Apostil je potrebné získať buď od štátneho, alebo federálneho orgánu v Mexiku, ktorý doklad vydal.

  Informácie o apostile pre dokumenty pochádzajúce z Mexico City (napríklad rodné listy, sobášne listy, rozvodové rozsudky a dokumenty vyhotovené mexickými notármi)

  Informácie o apostile pre dokumenty vyhotovené školami, univerzitami a dokumenty vydané Ministerstvom verejného vzdelávania v Mexico City

  Adresy orgánu (prípadne útvar) v jednotlivých štátoch v Mexiku

   

  Ako získať apostil v Slovenskej republike?

  Pre verejné listiny vydané v Slovenskej republike, ktoré majú byť použité v cudzine (v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru) Slovenská republika určila orgány oprávnené podľa článku 6 dohovoru vydávať osvedčenie – apostil takto:

  Titulok

  1. krajské súdy
  • listiny vydané (alebo osvedčené) okresnými súdmi v územnom obvode týchto krajských súdov,
  • listiny vydané notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov,
  • listiny, ktorých správnosť osvedčili notári so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov (tzv. overené fotokópie listín),
  • listiny, na ktorých notári so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov osvedčili pravosť podpisu,
  • preklady do cudzieho jazyka vyhotovené súdnymi prekladateľmi zo zoznamu prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme,
  • posudky vyhotovené znalcami zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme;
  2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  listiny vydané justičnými orgánmi, ktoré nie sú uvedené vyššie, napr. listiny vydané krajskými súdmi, najvyšším súdom;
  3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  verejné listiny vydané v jeho rezorte, napr. doklady o štátnom občianstve, živnostenské listy, rozhodnutia o osobnom stave a pod., s výnimkou listín, ktoré overujú okresné úrady (uvedené v bode 4.);
  4. okresné úrady:
  • matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave), napr. rodný, sobášny, úmrtný list,
  • verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, napr. potvrdenie o žití, potvrdenie o pobyte (okrem hl. mesta Bratislava) a pod.;
  5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  verejné listiny vydané v jeho rezorte, najmä listiny vydané vysokými školami, strednými a základnými školami, napr. diplomy, doklad o vysokoškolskom štúdiu, doklad o vykonaných skúškach, doklad o udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti s výnimkou stredných zdravotníckych škôl;
  6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  verejné listiny vydané v jeho rezorte, napr. doklad o odbornej kvalifikácii zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, maturitné vysvedčenia zo stredných zdravotníckych škôl;
  7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany, napr. listina o vykonaní vojenskej služby v Ozbrojených silách SR;
  8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  verejné listiny, ktorých overenie nepatrí žiadnemu z orgánov uvedených vyššie, napr. výpisy s registra trestov Generálnej prokuratúry SR, listiny daňových úradov, výpisy z katastra nehnuteľností, certifikáty Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a pod.