1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Aktualizované 18.11.2022
Publikované 24.06.2022

Každý cestujúci, maloletí aj mladiství musia spĺňať podmienky vstupu do krajiny.

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. “Parents travel approval“, eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému. Splnomocnenie by malo byť preložené do ruského jazyka, prípadne podľa možnosti aj do anglického jazyka a overené veľvyslanectvom danej krajiny pre Slovenskú republiku.

Odporúča sa mať aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do ruského alebo aj do anglického jazyka, ako aj kópie dokladov totožnosti rodičov. V splnomocnení je potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine. (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu, ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).

V súlade s platnými predpismi je v Bielorusku stanovená povinnosť rodičov (resp. poručníkov, opatrovníkov) robiť sprievod deťom do 16 rokov v čase od 23.00 do 06.00 hod., ak sa nachádzajú mimo bydliska, alebo zabezpečiť ich sprievod dospelými osobami. Ak sa v uvedenom čase zistí, že dieťa do 16 rokov sa nachádza na verejných miestach bez sprievodu rodiča alebo osoby ho zastupujúcej, budú tieto osoby administratívne postihované.

Ak sa v Bielorusku stratí dieťa, je nevyhnutné volať na núdzové číslo 102 a kontaktovať slovenské veľvyslanectvo v Bielorusku. Hľadanie stratených osôb, vrátane cudzincov, sa tiež môže hlásiť na linke dôvery Ministerstva vnútra BY: +375 17 218 72 22. 

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 26.8.2022, 16751 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 26.8.2022, 14766 stiahnutí
Stiahnuť