1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Sobáš v zahraničí

Sobáš v zahraničí

Aktualizované 19.05.2022
Publikované 19.05.2022

Osobitná matrika

Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).

 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Minsku, alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana, ktorý postúpi žiadosť na osobitnú matriku.

Žiadosť je možné podať osobne, alebo ju môže podať splnomocnená osoba, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený slovenským veľvyslanectvom alebo notárom pôsobiacim v Slovenskej republike. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
 • predložiť bieloruský sobášny list s úradným prekladom do slovenského jazyka (originál i preklad musia byť tlmočníkom zopnuté/zviazané). Doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál sobášneho listu, je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka úradne (notárom) overenú fotokópiu tohto sobášneho listu),
 • predložiť doklad totožnosti SR žiadateľa (platný cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR),
 • v prípade záujmu manželov podať žiadosť o zápis spoločného priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť,
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť právoplatný(é) rozvodový(é) rozsudok(y),
 • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,
 • správny poplatok za vystavenie slovenského sobášneho listu sa platí pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR v hotovosti.

 

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia bude žiadateľ o zápise do osobitnej matriky písomne upovedomený.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 eur a žiadateľ ho uhradí v eurách.

Od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v Bielorusku sa môže obrátiť na Veľvyslanectvo SR v Minsku, ktorý vydá občanovi potvrdenie o tejto skutočnosti v ruskom  jazyku. 

Poplatok za vystavenie vyššie uvedeného potvrdenia je 10 eur.

Upozornenie
Zastupiteľský úrad neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu a doručení v SR vydaného úradného matričného výpisu na veľvyslanectvo sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, SMS, e-mail).

V prípade naliehavej situácie je možné požiadať o informáciu o stave vybavenia žiadosti Veľvyslanectvo SR písomne alebo e-mailom.